Sökning: "grundad teori symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden grundad teori symbolisk interaktionism.

 1. 1. Mötas i Musik : En musikterapeutisk metod utforskad med stöd av grundad teori

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonatan Lindner; [2018]
  Nyckelord :musikterapi; musikterapigrupp; metodbeskrivning; grundad teori autismspektrumtillstånd AST ; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en metodbeskrivning av musikterapimetoden Mötas i Musik (MiM) som har genomförts inom Vuxenhabiliteringen i Region Örebro län och riktats till personer med diagnos inom Autismspektrumtillstånd (AST) och normal begåvning. Syftet med uppsatsen är att med stöd av grundad teori kartlägga, beskriva och analysera musikterapimetoden MiM. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare reflekterar kring begreppet mobbning och hur de arbetar för att motverka mobbning i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Therese Söderlund; Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; förskollärares arbete mot mobbning; förskollärares perspektiv på mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av och perspektiv på mobbning samt beskrivningar av arbetet med att motverka detta i förskolan. Symbolisk interaktionism utgjorde studiens teoretiska utgångspunkter. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”Kom inte nära, för då får du stryk” : En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av kriminalitet och vägen ut ur den.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Jessica Strömberg; [2016]
  Nyckelord :Criminality; Female; Symbolic interaktionism; Grounded theory; Social work; Kriminalitet; Kvinnor; Symbolisk interaktionism; Grundad teori; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka hur kvinnor berättar om kriminalitet och vägen ut ur kriminaliteten. Genom att synliggöra den mening och betydelse kvinnor lägger i kriminalitet och hur den betydelsen formas i interaktion med såväl umgänge i kriminella kretsar som möte med professionella kan studien bidra med ökad kunskap om kvinnors kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. Att leva som internationellt adopterad i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Westlund; Natalia Siaulys; [2014]
  Nyckelord :internationellt adopterade; adopterade; adoption; identitet; svenskhet; stigma; symbolisk interaktionism; grundad teori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades livsprocess och visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. För att besvara frågeställningen har vi genomfört tio intervjuer och tagit del av en självbiografi och en självrapport. LÄS MER

 5. 5. Vård av utagerande dementa : En kvalitativ studie med symbolisk interaktionism och empatibegreppet som teoretisk grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Wide; [2011]
  Nyckelord :Omvårdnad; vårdpersonal; utagerande dementa; demenssjukdom; hot och våld; empati och symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : SammanfattningHuvuddelen av denna uppsats beskriver hur några anställda vårdgivare i en svensk kommun upplever sitt arbete med dementa brukare och deras aggressioner. Undersökningen bygger på nio djupintervjuer med vårdpersonal som arbetar inom demensvården. LÄS MER