Sökning: "grundläggande vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden grundläggande vuxenutbildning.

 1. 1. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 2. 2. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
  Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av elevers förmågor ochkunskaper i svenska som andraspråk : Om kunskapsglapp och övergångar inom olika nivåer på Komvux

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Esra Eriksson Mayer; Anna Birath; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kunskaper och förmågor; kunskapsglapp; övergångar; Komvux; vuxenutbildning; SVA-grund; SVA 1;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka sex utvalda lärares uppfattningar om vilka kunskaper ochförmågor som är viktiga för studerande på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen att hamed sig vid övergången till den gymnasiala utbildningen SVA 1. Vidare undersöks om detfinns några övriga faktorer som påverkar övergången från grundläggande till SVA 1. LÄS MER

 4. 4. Är delaktighet, extra anpassningar och orienteringskurser inom vuxenutbildningen en fråga om tid?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Kristin Karlemi; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; extra anpassningar; kommunal vuxenutbildning; orienteringskurser; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur undervisande lärare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och svenska för invandrare beskriver att de arbetar med extra anpassningar, orienteringskurser och delaktighet. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare att de arbetar med identifiering av elevers behov av extra anpassningar och orienteringskurser? Hur beskriver lärare att de arbetar med återkoppling kring extra anpassningar och orienteringskurser? Hur beskriver lärare elevers delaktighet i arbetet med extra anpassningar och orienteringskurser? Studien har en kvalitativ ansats i form av semi-strukturerade intervjuer med nio pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Vem är du - vem är jag? : Analys av texter i ett svenskt L2-läromedel på grundläggande nivå i vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elisabeth Åman; [2020]
  Nyckelord :Swedish as a second Language; Adult Education; Textbook Analysis; Language Progression; Readability; Otherness; Critical Text and Discourse Analysis; Common values; Curriculum;

  Sammanfattning : This study analyses four texts for Swedish as a Second Language in an Adult Education textbook published in 2018. The target group has passed the first level of beginners’ studies. The study concerns how the texts represent different life conditions in general and more specifically how otherness is shown in the Swedish majority society. LÄS MER