Sökning: "grundlag"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet grundlag.

 1. 1. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER

 2. 2. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 3. 3. Vattenskyddsområden i Sverige inrättade 2013 - 2019 : föreskrifter och ersättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Water protection areas; protection regulations; Vattenskyddsområden; rådighetsinskränkningar; skyddsföreskrifter;

  Sammanfattning : För att säkerställa nuvarande och kommande generationers tillgång till rent vatten behöver vattentäkter skyddas med områdesskydd. När vattenskyddsområden bildas delas området in i skyddszoner beroende på behovet av skydd. LÄS MER

 4. 4. Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar? : En analys av offentlighetsprincipen i ljuset av EU-rättens företräde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anosheh Jabal Ameli; [2018]
  Nyckelord :GDPR; right to access public documents; Primacy of EU Law; GDPR; offentlighetsprincipen; EU-rättens företräde; PUL; OSL; Dataskyddslagen; handlingsoffentlighet;

  Sammanfattning : EU har gradvis utökat sin normgivningskompetens, ofta på bekostnad av medlemsstaternas lagstiftning. Detta har nyligen aktualiserats för Sverige på grund av Dataskyddsförordningen som i folkmun kallas GDPR. LÄS MER

 5. 5. Frihet att välja - så länge du väljer rätt. En studie av religionsfriheten i 1809 års regeringsform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Bergström; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; konstitutionell rätt; rättsvetenskap; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1809 antogs en ny regeringsform i Sverige. En nyhet i denna var att den ålade kungen att skydda var och ens rätt till fri religionsutövning, vilket på ytan verkar innebära att religionsfrihet infördes. LÄS MER