Sökning: "grundlag"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet grundlag.

 1. 1. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER

 2. 2. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 3. 3. Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar? : En analys av offentlighetsprincipen i ljuset av EU-rättens företräde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anosheh Jabal Ameli; [2018]
  Nyckelord :GDPR; right to access public documents; Primacy of EU Law; GDPR; offentlighetsprincipen; EU-rättens företräde; PUL; OSL; Dataskyddslagen; handlingsoffentlighet;

  Sammanfattning : EU har gradvis utökat sin normgivningskompetens, ofta på bekostnad av medlemsstaternas lagstiftning. Detta har nyligen aktualiserats för Sverige på grund av Dataskyddsförordningen som i folkmun kallas GDPR. LÄS MER

 4. 4. Frihet att välja - så länge du väljer rätt. En studie av religionsfriheten i 1809 års regeringsform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Bergström; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; konstitutionell rätt; rättsvetenskap; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1809 antogs en ny regeringsform i Sverige. En nyhet i denna var att den ålade kungen att skydda var och ens rätt till fri religionsutövning, vilket på ytan verkar innebära att religionsfrihet infördes. LÄS MER

 5. 5. FN:s mänskliga rättigheter och Iran

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Makan Jamshideyan; [2018]
  Nyckelord :Iran; UN; Human Rights; democracy; constitution; law; EU; sanctions; United States; Iran; FN; mänskliga rättigheter; demokrati; konstitution; grundlag; EU; sanktioner;

  Sammanfattning : In order for a state to be considered ‘civilized’ the UN Declaration of human rights must be conceptualized in the national legislation. Iran are among states which are isolated from the international community partly on the basis of human rights violations. LÄS MER