Sökning: "grundsärskola"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet grundsärskola.

 1. 1. Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; grundskola; grundsärskola; hjälpmedel; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets betydelse för en inkluderande undervisning i idrott och hälsa : Lärarens syn på hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan grundskola och grundsärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jerker Permats; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; inkludering och förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur idrottslärares ledarskap påverkade inkluderingsmöjlighet-erna för elever i grundsärskolan och grundskolan. Det är lärarnas perspektiv på ledarskap som är av betydelse för undersökningen. Studien lyfter även fram hur förutsättningar för lärarna skiljer sig i grundsärskolan och grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Övergång förskola-grundsärskola : samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Andersson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; grundsärskola; övergång; samverkan; utvecklingsstörning; stöd; anpassningar; kommunikation; samspel; lärmiljö; delaktighet och inkludering;

  Sammanfattning : Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan. Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel. LÄS MER

 4. 4. "När jag blir stor kan jag läsa Mamma Mu själv" : Pedagogers och elevers erfarenheter av elevinflytande genom läsundervisningens sammanhang i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Segerstedt; Therese Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Communication; participation; reading comprehension; reading education; special school; student influence; Delaktighet; elevinflytande; grundsärskola; kommunikation; läsinlärning; läs-förståelse;

  Sammanfattning : Genom studiens syfte, att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisningen, vill vi bidra till ökad kunskap. Bakgrund och tidigare forskning behandlar förutsättningar och hinder för inflytande, språkutveckling, läsinlärning, läsförståelse samt för undersökt kommun tongivande metoder för läsinlärning och läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER