Sökning: "grundsärskola"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet grundsärskola.

 1. 1. Laborativt material i matematikundervisningen inom grundsärskolan : En studie om hur och varför lärare i grundsärskolan använder laborativt material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Vikgren; [2023]
  Nyckelord :Laborativt material; grundsärskola; matematikundervisning; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att erhålla djupare förståelse för betydelsen av att använda laborativt material vid undervisning i matematik inom grundsärskolan. Undersökningen gjordes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sex lärare som undervisar i matematik på grundsärskolan deltog. LÄS MER

 2. 2. Elever med autism i klassrummet i åk 1-3 : Lärares syn på elever med autisms klassrumsplacering och fysiska stödstrukturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Eriksson; Alice Gullarp; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogik; grundskola; grundsärskola; klassrum; elever med autism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elever med autisms klassrumsplacering och fysiska stödstrukturer. Studien undersöker lärares resonemang kring klassrumsplaceringen och de fysiska stödstrukturerna utifrån Claes Nilholms tre perspektiv på specialpedagogik. LÄS MER

 3. 3. Medierande verktyg och artefakter i musikundervisningen i grund- och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Amelie Kennedy; Rakel Iglesias; [2023]
  Nyckelord :musik; inkludering; NPF; grundsärskola; grundskola; ensemblespel; anpassning;

  Sammanfattning : Den här studien har tagits fram för att reda på hur musikundervisningen i grundskolan och grundsärskolan läggs upp och anpassas genom medierande verktyg och artefakter samt tekniska artefakter. Studien behandlar även vilka skillnader det kan finnas i bemötandet av elever med funktionsvariationer i grundskolan jämfört med grundsärskolan. LÄS MER

 4. 4. Vilka förväntningar finns på specialpedagogens uppdrag i en grundsärskola?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Klementsson Berg; Marie Saxgarn; [2023]
  Nyckelord :Speciallärare; specialpedagog; särskola; uppdrag; uppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  En kvalitativ studie om personalens uppfattningar om specialpedagogens uppdrag och roll i en grundsärskola. Med ett fenomenologiskt ramverk tar vi oss an materialet i studien för att finna essensen i personalens uppfattningar för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljön i grundsärskolan : en observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Frykler; [2022]
  Nyckelord :Social learning environment; pedagogical learning environment; physical learning environment; compulsory school for pupils with learning disabilities; Social lärmiljö; pedagogisk lärmiljö; fysisk lärmiljö; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur social, pedagogisk och fysisk lärmiljö är utformad i grundsärskolans klassrum. Utifrån syftet besvaras tre frågeställningar: Hur är den sociala lärmiljön utformad, hur är den pedagogiska lärmiljön utformad och hur är den fysiska lärmiljön utformad? Studien bygger på tolv observationer i fyra klassrum på tre grundsärskolor. LÄS MER