Sökning: "grundsärskolor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet grundsärskolor.

  1. 1. Samma arena? : en studie om hur genus konstrueras i musikterapeutledd musikundervisning för elever i grundsärskolans träningsinriktning

    Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Cecilia Hage; [2015]
    Nyckelord :music; music education; music therapy; intellectual disabilities; mental retardation; school for learning disabilities; compulsory school for children with severe learning impairments; communication; gender; intersectionality; musik; musikundervisning; musikterapi; intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; grundsärskolor; grundsärskolans träningsinriktning; kommunikation; genus; kön; intersektionalitet;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om/hur genusmönster produceras i det verbala språket inom musikundervisning, ledd av musikterapeut, i grundsärskolans träningsinriktning. Undersökningen utgår från forskningsfynd gällande pedagogers reproducerande av genusmönster inom området skola och förskola och ämnar undersöka de av dessa fynd som faller inom ramen för den verbala kommunikationen inom kontexten musikundervisning i grundsärskolans träningsinriktning. LÄS MER