Sökning: "grundskola årskurs 1-6"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden grundskola årskurs 1-6.

 1. 1. Multimodalt arbete i undervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lundqvist Jaqueline; [2019-07-01]
  Nyckelord :Multimodalt arbete; modaliteter; semiotiska system; meningsskapande; undervisning; grundskola årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. LÄS MER

 2. 2. Under konstruktion - Om konstruktionen av sex och samlevnad i en grundskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ströander Venäläinen; [2017]
  Nyckelord :sex och samlevnad; sex och samlevnadsundervisning; konstruktion; grundskola; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1-6 konstruerar kunskapsområdet sex och samlevnad i relation till utveckling av deras sex och samlevnadsundervisning. Jag har ställt mig följande frågor: (1) Hur ser konstruktionen av sex och samlevnadsämnet ut hos grundskollärare i årskurserna 1-6 under påbörjat utvecklingsarbete av sex och samlevnadsundervisningen?, (2) Vad kan påverka och forma dessa konstruktioner?, (3) Vad kan dessa konstruktioner skapa för verklighet? Frågorna har besvarats genom sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med personal på en svensk grundskola. LÄS MER

 3. 3. Att skapa förutsättningar för lärande i musik : En studie om musiklärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elever att uppnå kunskapskraven i ämnet musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Jonas Jansson; [2015]
  Nyckelord :Music; primary school; curriculum; knowledge requirement; learning; teaching; Musik; grundskola; läroplan; kunskapskrav; lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utforska hur några musiklärare anser att de skapar förutsättningar för elever att uppnå kunskapskraven i musik. Vilka redskap beskriver några musiklärare att de använder sig av för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i musik? Hur anser lärare att de formar undervisningsmiljön för att mediering av kunskap ska kunna ske? Tre musiklärare verksamma i årskurs 1-6 och med lång erfarenhet av musikläraryrket har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av elev i behov av särskilt stöd : En fallstudie om pedagoger och assistenters uppfattning om vad som är underlättande respektive hindrande aspekter med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin From; Annica Elowsson-Sjöström; [2015]
  Nyckelord :inkludering; specialpedagogik; utvecklingsstörning; elev i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och assistenter i särskild undervisningsgrupp, grundsärskola och grundskola i årskurs 1-6 ser på inkludering i skolan. Studien utgår från en fenomenografisk ansats där pedagogers och assistenters tankar om hur inkludering kan formas utifrån elevens och dennes omvärld i skolan. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattning om sitt inflytande i matråd

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Åsa Hult; Natalie Ström; [2013]
  Nyckelord :Elevinflytande; matråd; grundskola; skolmåltider; elevdemokrati; formellt inflytande; elever; makt; skollunch; måltidsmiljö; skolmat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elever som sitter i matrådets uppfattning om sitt inflytande i matrådet. Elever och personal som arbetar med att förbättra mat och måltidsmiljön på en grundskola i södra Sverige har intervjuats. LÄS MER