Sökning: "grundskolan årskurs 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden grundskolan årskurs 4-6.

 1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Vi behöver varandra om vi ska orka jobba i skolans värld

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Palmgren; [2020-02-26]
  Nyckelord :kollegialt lärande; professionellt lärande; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och bidra med kunskap om lärarnas upplevelser och erfarenheter av kollegialt lärande i skolan. De frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara handlar i mångt och mycket om möjligheter respektive utmaningar med kollegialt lärande. LÄS MER

 3. 3. ELEVERS TANKAR KRING MODERSMÅLSUNDERVISNING En kvalitativ undersökning om flerspråkiga elever i grundskolan årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marlene Lembäck; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; flerspråkighet; motivation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på flerspråkiga elevers tankar kring modersmålsundervisning samt vilka motivationsfaktorer som påverkar dessa elever att läsa sitt modersmål i en andraspråksmiljö. Med andraspråksmiljö menas svenska som samhälls- och skolspråk. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisning genom multimodalt material : Hur multimodalt material kan påverka elevers engelskinlärning samt lärares undervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Sjöö; Gustav Lind; [2020]
  Nyckelord :EFL; ESL; multimodalt material; grundskolan; årskurs 4-6; engelsk språkinlärning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser forskning kring olika multimodala material inom engelskundervisning med fokus på barn och ungdomar. Enligt studiens problemformulering, behövs metoder för att ge stöd till en komplicerad språkinlärningsprocess, bidra till elevers motivation samt skapa anpassning för elevers skilda behov vid inlärning i engelskämnet. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetsmetoder i årskurs 4-6 : En litteraturstudie om elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Svensson; Jessica Oppmark; [2020]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; läsförståelse; språkutvecklande metoder; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka språkutvecklande metoder som modern forskning lyfter fram för att utveckla elevernas läsförståelse i ett heterogent klassrum. Materialet är internationellt, vilket ger ett brett pedagogiskt perspektiv, och grundar sig i den sociokulturella teorin om lärande som bygger på Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen. LÄS MER