Sökning: "grundskolan årskurs 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden grundskolan årskurs 4-6.

 1. 1. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER

 3. 3. Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Engström; Josephine Vigren; [2019]
  Nyckelord :etik; grundskola; lärare i religion; moral; religion; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur pedagoger tolkar skrivningar om begreppen etik och moral i kursplanen för religion. Frågeställningar som formulerats utifrån syftet är: “Vilka tolkningar gör verksamma pedagoger för årskurs 4-6 av begreppen etik och moral i kursplanen för religionskunskap?”, “Vilka uttryck ger dessa tolkningar konkret i den praktiska undervisningen?” och “Vilka möjligheter och svårigheter med bedömning av kunskapskravet om etik och moral i religionskunskap för årskurs 4-6 upplever verksamma pedagoger?” Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk förståelseram, där teorin utgår från att världen ses som konstruerad av människan. LÄS MER

 4. 4. Matematikens abc = IKT : en kvalitativ studie om IKT och matematiska förmågor i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mikael Gardell; Fredriksson Isabell; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Grundskolan; IKT; Lärare; Matematik; Matematiska förmågor; Sociokulturella perspektivet; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilka ändamål lärare har vid användning av IKT imatematikundervisning i årskurs 4-6. Studien ämnar även undersöka hur IKT kanstimulera de fem matematiska förmågorna utifrån grundskolans läroplan. Studien är empirisk och insamlad data består av observationer, intervjuer ochlektionsplaneringar. LÄS MER

 5. 5. Programmering i teknik i grundskolan : En kvalitativ studie om hur tekniklärare för årskurs F-6 arbetar med programmering inom teknikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jonathan Kemi; [2019]
  Nyckelord :programmering; teknikundervisning; intervjustudie; observationsstudie;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka syften lärare har med programmering i ämnet teknik, hur detta synliggörs för eleverna samt hur lärare utformar undervisning i programmering för att stödja elevers problemlösningsförmåga. Frågeställningarna som kommer att behandlas i studien är således följande: Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 och hur synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband med lektioner i programmering? samt Hur kan undervisning i programmering organiseras för att stödja elevers förmåga till problemlösning inom teknik? Studien har genomförts som en kvalitativ intervju- och observationsstudie där fyra lärare i årskurs 4–6 deltagit. LÄS MER