Sökning: "grundskolan F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden grundskolan F-3.

 1. 1. Utvecklande och engagerande - eller ett nödvändigt ont? : En studie om möjligheter och hinder i lärares arbete med skönlitteratur och boksamtal med koppling till värdegrundsfrågor i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Dellert; Sophie Forsslund; [2021]
  Nyckelord :didaktik; grundskola; årskurs F-3; skönlitteratur; läsning; boksamtal; värdegrundsfrågor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur F-3 lärarna i studien beskriver sitt arbete med läsning och boksamtal med koppling till värdegrundsfrågor i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, s. 6 - 7). LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pihl Gabriella; Albulena Shyti Osmanaj; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning; undervisningstraditioner; komplexitet med undervisning om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att finna forskning som belyser hållbar utveckling som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Det vill vi göra genom att besvara frågeställningen “Vad säger forskningen om hållbar utveckling som en del av SO- undervisningen”?  Denna kunskapsöversikt är ämnad för lärare och lärarstudenter. LÄS MER

 3. 3. Multimodala texter i skolan : En multimodal läromedelsanalys av läseböcker i svenskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; läseböcker; multimodal läromedelsanalys; designteoretiskt multimodalt perspektiv; grundskolan; svenskämnet; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur modaliteter samspelar i analoga läseböcker för årskurs två i svenskämnet samt hur dessa böcker kan utgöra didaktiska resurser i ett multimodalt arbete. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i sociosemiotiken samt ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. LÄS MER

 4. 4. Estetiska lärprocesser och olika uttrycksformer : En policystudie om estetiska lärprocesser och uttrycksformer utifrån läroplanen och kursplaner i samhällsorienterande ämnen i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Karolina Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning; aesthetics; culture; expression; forms of expression; text analysis; curriculum analysis; multimodal tools; Estetiska lärprocesser; estetik; kultur; uttryck; uttrycksformer; textanalys; läroplansanalys; multimodala verktyg;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to analyze and interpret the curriculum and through that highlight what opportunities the curriculum sets for the teachers to teach in accordance with aesthetic learning processes and different forms of expressions that’s a part of the lecture and the learning of the social studies subject in F-3. There is a lack of research on the aesthetic learning process and forms of expression linked to F-3 core subjects and almost no research linked to social studies. LÄS MER

 5. 5. Fysisk beröring och covid-19 : En studie om lärares förhållningssätt till fysisk beröring som pedagogiskt verktyg under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hugo Danfors; Foozhan Dawodi; [2021]
  Nyckelord :Fysisk beröring; covid-19; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka förhållandet svenska F-3 lärare har till fysisk beröring sompedagogiskt verktyg, i och med rekommendationer och uppmaningar om fysiskt avstånd på grundav covid-19. Studien bygger på F-3 lärares upplevelser i sin yrkesroll, samt deras egna beskrivningarom hur fysisk beröring tillämpas i undervisningsprocessen under rådande omständigheter. LÄS MER