Sökning: "grundskolans senare år"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden grundskolans senare år.

 1. 1. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER

 2. 2. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 3. 3. EN PROFESSION UNDER LUPP : En studie om hur rektor kan se studie- och yrkesvägledareskompetens och profession i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anneli Hammare; Carina Gillisson; [2018]
  Nyckelord :Team; rektor; profession; kompetens; studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram och analysera hur rektorer kan uppfatta studie- och yrkesvägledares kompetens och profession i arbeten kring elevhälsoteamet i grundskolans senare år. Vårt mål med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledares roll kan få mer status och bli mer stabil om studie- och yrkesvägledare har samma villkor som de övriga professionerna i elevhälsoteamet. LÄS MER

 4. 4. Får alla vara med? : En läromedelsstudie i ämnet svenska med fokus på mångkulturell representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Iida Kasanen; [2018]
  Nyckelord :Orientalism; Multiculturality; Interculturality; Study Materials; Orientalism; mångkulturell; interkulturell; läromedel;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how today’s multicultural society is reflected in teaching materials for the elementary school’s later years in the subject Swedish. The purpose is also to investigate how the school’s mandate to develop a capacity to live with and realize the values of cultural diversity is evident in the chosen teaching materials in Swedish as a subject. LÄS MER

 5. 5. Läroböckers skildring av begreppet livsåskådning : En studie om hur läroböcker inom ämnet religion framställer och karaktäriserar livsåskådningsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; [2018]
  Nyckelord :livsåskådning; läromedelsanalys; religion; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att utveckla kunskap om hur begreppet livsåskådning karaktäriseras och framställs i läroböcker genom att undersöka hur stort utrymme religiösa och sekulära livs- åskådningar har i läroböckerna. I den tidigare forskningen som berör livsåskådningsbegreppet visar det sig att läroböcker tenderar att framföra en enkelspårig förklaring av begreppet. LÄS MER