Sökning: "grundskolans yngre åldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden grundskolans yngre åldrar.

 1. 1. Motivation för matematik : En kunskapsöversikt om motivationensbetydelse för matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Jakobsson; Jenny Slånemyr; [2020]
  Nyckelord :motivation; matematik; lärare; attityder; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Motivation gynnar lärandet och gör att arbetet känns meningsfullt. Om skolan bidrar till ett positivt studieklimat med god interaktion mellan elever och lärare genererar det ett ökat intresse och engagemang. Detta påverkar elevernas prestation i ämnet positivt. LÄS MER

 2. 2. Att omlokalisera lektionen. En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av ut- omhusundervisning i grundskolans yngre åldrar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Nilsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :grundskolans yngre åldrar; matematik; naturorienterande ämnen; samhällsoriente- rade ämnen; bild; svenska; värdegrund; natur; formell utomhuspedagogik; didaktiska relationen; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar med utomhuspedagogik i grundskolans yngre åldrar (F-3) resonerar kring sina erfarenheter. För att besvara syftet använ- des en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Naturorienterande ämnena – är det oattraktivt? Lärares perspektiv på undervisning och elevattityd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :attityd; intresse; inre motivation; NO; naturorienterande ämnen; lärarperspektiv; praktisk undervisning; experiment;

  Sammanfattning : I Sverige och många andra länder har det rapporterats om minskat intresse för NO och försäm- rade resultat. Detta visar bl.a. resultat från PISA och TIMSS. LÄS MER

 4. 4. Så du menar att du har tagit tior, istället för femmor? : - En studie om laborativ matematikundervisning ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Sahlin; [2019]
  Nyckelord :Laborativ undervisning; Laborativt material; Matematikundervisningsmetod; Teori av didaktiska situationer TDS ;

  Sammanfattning : I dagens skola har det givits större plats till den laborativa matematikundervisningen för att minska den teoretiska tysta räkningen. Det här kommer studien att fördjupa sig igenom frågeställningarna:   ·      Vilka laborativa material använder lärare i grundskolans yngre åldrar i matematikundervisningen inom addition och subtraktion i Gävleområdet? ·      Vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen? Och vad deras upplevelser beror på? ·      På vilket sätt kan en lektion med ett laborativt material inom området addition och subtraktion, skapa a-didaktiska-situationer?   Två metoder kommer att användas för att samla in data för studien: två enkäter och en observation genom ett teoretiskt ramverk. LÄS MER

 5. 5. Yngre elevers samarbete i grupp i arbetet med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Nilsson; Isabelle Jämsén Findelius; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; grupparbete; matematik; problemlösning; resonemangsförmåga; samarbete; kommunikation; lågstadiet.;

  Sammanfattning : Det har visat sig att när elever får möjlighet att resonera för sina lösningsförslag ökar deras förståelse. Forskning visar att grupparbete har god effekt i arbetet med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik, trots detta har grupparbete som arbetsform minskat. LÄS MER