Sökning: "grundskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet grundskollärare.

 1. 1. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärarepå skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolansdigitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hurser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 2. 2. Grundskollärares inställning till deras arbetsplats och arbetssituation : En kvantitativ enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Allocco; Hanna Wallberg; [2021]
  Nyckelord :Ramfaktorteorin; faktor; arbetsplats; arbetssituation; arbetsmiljö; grundskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin undersöka grundskollärare arbetssituation och granska vilka faktorer lärarna prioriterar på deras arbetsplatser. Studien utgår från två forskningsfrågor: 1) Vilka ramfaktorer upplever grundskollärarna som viktigast på sin arbetsplats? 2) Hur ser grundskollärararna på sin arbetssituation utifrån ett fokus på ramfaktorer?  Teorins används som ett analysverktyg för att identifiera ramfaktorer som har effekt på grundskollärares arbetsplatser och arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg och digital kompetens inom de naturorienterande ämnena : Vilka digitala verktyg används och vilken digital kompetens bör lärare inom naturorienterad ämnesundervisning ha för att använda dessa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Konrad Berggren; Ebba Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :TPACK; grundskola; naturorienterande ämnen; digitala verktyg; grundskollärare;

  Sammanfattning : Det finns en ständigt pågående digital utveckling i Sverige och världen vilket medför ett krav på skolor och lärare att anpassa undervisningen och implementera digitala verktyg. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka digitala verktyg grundskollärare använder sig av i sin naturorienterande ämnesundervisning och vilken digital kompetens de bör ha för att kunna använda dessa. LÄS MER

 5. 5. "Det betyder ju inte att normen är rätt liksom" : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av hbtq-inkludering i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linn Larsson; Erik Olsson; [2021]
  Nyckelord :hbtq; religionsundervisning; grundlärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares upplevelser av att arbeta hbtq-inkluderande i religionsundervisningen för årskurs 4–6. Studien har en kvalitativ metodansats, och för datainsamling har semistrukturerade intervjuer genomförts med sju grundskollärare som undervisar i religionskunskap för årskurs 4–6. LÄS MER