Sökning: "gruppaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet gruppaktiviteter.

 1. 1. ARBETSTERAPI VID PALLIATIV VÅRD Litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Reggiene Ramirez; Katarina Sjöberg; [2021-06-03]
  Nyckelord :Occupational therapy; palliative care; patients experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en behandlingsform för patienter med sjukdomar som inte går längre att bota med syfte att främja och öka livskvalitet, vilket möjliggörs med hjälp av ett multiprofessionellt team, där bland arbetsterapeuter är inkopplade. En kunskapsgap har identifierats eftersom det saknas tillräckligt mycket forskning om palliativa patienters upplevelser av arbetsterapi och arbetsterapeutiska metoder, samt okunskap kring arbetsterapi vid den palliativa vården bland blivande arbetsterapeuter. LÄS MER

 2. 2. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Det jag inte såg tidigare, ser jag nu! : En aktionsforskningsstudie om hur läraren främjar och begränsar elevers förståelse av tal i matematikämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Action research; mathematics; number sense teaching; teaching practice; Aktionsforskning; matematik; taluppfattning; undervisning; undervisningspraktik;

  Sammanfattning : Syftet med aktionsforskningsstudien är att förbättra elevernas taluppfattning genom att ta reda på vad i min undervisning som främjar/begränsar eleverna i att utveckla sin taluppfattning. Jag hade uppmärksammat att flera av mina elever i årskurs 3 inte hade förmågan att lösa uppgifter där tal skulle placeras ut på en tallinje. LÄS MER

 4. 4. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

  Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER

 5. 5. Spelifiering av kulturarv : En kvalitativ studie om att skapa engagemang kring Sveriges kulturarv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jadelius Emil; Svensson Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Cultural heritage; Gamification; Fogg s Behavior Model FBM ; Location-based applications; User-Centered Design; Kulturarv; Spelifiering; Foggs beteendemodell FBM ; Platsbaserade applikationer; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Introduktion: Besöksnäringen är en växande sektor i Sverige, där kulturarv utgör en central del för att förmå skapa attraktiva besöksmål. Trots detta finns det fortfarande många kulturarv som inte synliggörs och därmed förblir outnyttjade resurser för städer och landsbygd. LÄS MER