Sökning: "grupparbete i undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden grupparbete i undervisning.

 1. 1. Språkutvecklande lärande i en mångkulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Linderoth; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; Kooperativt lärande; skolspråk; undervisning; språkutvecklande lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utifrån två frågeställningar undersöka hur SO-lärare kan arbeta språkutvecklande för att stärka andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Det som undersökts är vilka metoder och vilka material verksamma lärare anser vara användbara i sin undervisning samt hur de anser sig kunna använda elevers tidigare erfarenhet för att stärka varandra. LÄS MER

 2. 2. Kan du hålla när jag sågar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonathan Eriksson; Pontus Valtersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En grundläggande del i en lärares uppdrag är att skapa förutsättningar som frambringar det bästa hos eleven. Det fordrar att läraren har kunskap om vad det finns för olika arbetsmetoder att använda sig av i sin undervisning, samt hur dessa verkar. I slöjdundervisningen förkommer arbetsmetoden grupparbete i låg utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johan Andersson; Andersson Albin; [2020]
  Nyckelord :kooperativt arbete; kooperativt lärande; Grupparbete; matematik; undervisningsmetoder; traditionellt arbete;

  Sammanfattning : I detta arbete har vi undersökt lärares åsikter och tankar kring kooperativt arbete inom matematikundervisningen genom semistrukturerade intervjuer. Detta med målet att ta reda vilka begränsningar lärare känner inför undervisning genom ett kooperativt arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Lärares undervisning mot läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Tu; Zahra Mahdi; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Grupparbete; Arbetssätt för att främja läsförståelse; Lärares val; Lärares undervisning;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att utveckla sin läsförståelseförmåga för ett livslångt lärande. Vi har utfört en kvalitativ undersökning där syftet är att undersöka vilka arbetsmetoder lärare i grundskolan använder i sin undervisning med läsförståelse och vilka faktorer som påverkar lärares undervisning. LÄS MER

 5. 5. Gud i molnet : Ett utvecklingsarbete om datorstödd religionsundervisning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johannes Hellberg; [2020]
  Nyckelord :TPACK; digitalisering; datorstödd undervisning; religionskunskap;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått under lång tid och med åtskilliga beslutfrån myndigheter och beslutande politiska församlingar. Detta utvecklingsarbete är ett försökatt i en skola, som nyligen genomfört en satsning med en Chromebook till varje elev,implementera en användning av digital teknik i ämnet religionskunskap. LÄS MER