Sökning: "grupparbete i undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden grupparbete i undervisning.

 1. 1. Kooperativt lärande inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Nesling; Anna Hermansson; [2019]
  Nyckelord :bedömning; grupparbete; gymnasiet; kooperativt lärande; matematik; undervisning; prestation;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi sammanställt forskning som belyser både positiva och negativa aspekter med kooperativt lärande inom matematikämnet. Vi har bland annat lyft fram studier som visar hur arbetsformen påverkar elevers akademiska förmåga samt deras motivation, kommunikation och inställning. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om dialog och samspel i språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ali Abdulkarem Saleh; Jamila Belahbib; [2019]
  Nyckelord :språkundervisning; dialog; samspel; flerstämmighet; lärarens betydelse; undervisningsform; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa lärares uppfattningar kring betydelsen av dialog och samspel i språkundervisning. Lärarens uppfattningar undersöks utifrån tre frågeställningar som ställs upp, nämligen: lärarens betydelse för det flerstämmiga klassrummet, vilka undervisningsformer som tillämpas för att skapa ett kommunikativt klassrum, samt vilka utmaningar som upplevs vid ett flerstämmigt klassrum. LÄS MER

 3. 3. En ökad förståelse med casemetodik och problembaserat lärande som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Christin Haapala; [2019]
  Nyckelord :casemetodik; ekonomi; gymnasiet; problembaserat lärande; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera hur lärare kan öka förståelsen för ämnet företagsekonomi på yrkesprogrammet, genom att använda casemetodik (CM) eller problembaserat lärande (PBL) som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Vidare kommer jag undersöka hur undervisningsmetoderna PBL och CM förhåller sig till varandra om det tillämpas på ämnet företagsekonomi och om någon metod är att föredra. LÄS MER

 4. 4. Hur lärarnas arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet : En kvantitativ studie om sambandet mellan lärarnas arbetssätt och elevernas föreställning kring matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Persson; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; attityder; elever; högstadiet; matematik; matematikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med kvantitativa metoder undersöka hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet. Arbetet baseras på en enkätundersökning som genomfördes bland elever i årskurs 7 på samma skola samt observerades deras matematiklektioner. LÄS MER

 5. 5. Undervisningsmetoders inverkan på elevers attityder till matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Edbladh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har det undersökts vilka undervisningsmetoder lärare kan använda för att motivera gymnasieelever som har en negativ attityd till matematikundervisningen. Det står tydligt i läroplanen att läraren ska arbeta för att stärka elevers vilja att lära, det är därför relevant för lärarprofessionen att ta reda på hur lärarna ska göra detta rent praktiskt. LÄS MER