Sökning: "gruppboende"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet gruppboende.

 1. 1. Platsidentitet inom planprocessen : En studie av ett platsförankrat motstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Cecilia Larsson; [2020]
  Nyckelord :platsidentitet; planering; platsförankrat motstånd; gruppboende; landskapsbild;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i begreppet platsidentitet är syftet med denna uppsats att undersöka och förklara lokalbefolkningens reaktioner och vilka argument de anför i fråga om planering av nya gruppboenden i västmanländska Kvicksund. Teorikapitlet behandlar tidigare forskning gällande platsidentitet och planeringens dilemma, vem som har rätt att bestämma över en plats. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet på gruppbostäder enligt LSS : Boendestödjares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Palmér; [2019]
  Nyckelord :Participation; LSS; housing support; intellectuall disability; autism; group homes; Delaktighet; LSS; Boendestödjare; intellektuell funktionsnedsättning; autism; gruppboende.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar personal inom funktionshinderområdet har om begreppet delaktighet, samt att få ta del av vilka framgångsfaktorer och hinder personalen möter i arbetet att skapa delaktighet för personer i behov av stöd. För att kunna svara på dessa frågor har en intervjustudie genomförts. LÄS MER

 3. 3. "Vad ska man ha all byråkrati till?" - En kvalitativ studie om styrdokument och riktlinjers betydelse för anställda som arbetar i LSS-boenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Nordlund; [2019]
  Nyckelord :LSS; Gruppboenden; Brukare; Byråkratisering; Emotionellt arbete; Detaljstyrning och Administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig mot anställda som arbetar i gruppboende som innefattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). I flera sektorer inom den offentliga sektorn sker det en ökad detaljstyrning och den anställde får ett alltmer omfattande administrativt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Fram med mera ska och bort med alla bör : LSS-medarbetares upplevelser av att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Mugisha Trygghede; [2019]
  Nyckelord :LSS; intellektuell funktionsnedsättning; åldrande; medarbetare; bemötande; empati; social interaktion; symbolisk interaktionism; social handling; självbestämmande och arbetsgivares riktlinjer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur medarbetare på ett gruppboende inom LSS upplever hur det är att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer. Syftet med undersökningen är att beskriva medarbetarnas subjektiva upplevelser av att bemöta åldrande brukare och samtidigt förhålla sig till lagstiftningen samt arbetsgivarens riktlinjer. LÄS MER

 5. 5. Personals förhållningssätt till sexualitet på gruppboenden. : En kvalitativ studie om utrymmet för sexualitet för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; disability; sexuality; group homes; sexual scripts; the charmed circle; the blessed circle; social work; Intellektuella funktionsnedsättningar; funktionsvariationer; sexualitet; gruppboende; gruppboenden; sexuella script; den välsignade cirkeln; LSS; socialt arbete;

  Sammanfattning : In Sweden there is a limited research about adults with intellectual disabilities and their sexuality through a social work perspective. This study aims to study how workers in group homes and their managers describes the residents sexuality and describes how they approaches their sexuality at work. LÄS MER