Sökning: "gruppdynamik i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden gruppdynamik i skolan.

 1. 1. Gruppdynamik i idrott & hälsa : En kvalitativ studie av lärarens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Axel Petersson; [2019]
  Nyckelord :Grupparbete; Gruppdynamik; Gruppindelning; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Grupparbeten och arbete i par är en vanlig arbetsmetod i skolans värld. I ämnet idrott och hälsa är det till och med framskrivet som ett kunskapskrav (Skolverket, 2017a) för elever, exempelvis att delta i lekar och spel samt rörelse till musik. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; lärmiljö; riskzon; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Maria (2019). Förebyggande insatser i förskolan- och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolut- veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Aktiva pauser i skolan. En fallstudie om pedagogers och elevers upplevelser av att utföra rörelsepauser i klassrummet, samt deras upplevelser om hur undervisningen efter idrottslektionen påverkar dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Chatrin Karlsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Glädje; hälsofrämjande; koncentrationsförmåga; samhörighet och gruppdynamik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv studera en klass i årskurs tre somanvänder sig av rörelsepauser i klassrummet. Jag analyserar hur de upplever att aktiva pauserpåverkar dem och vad det har för effekter på dem. LÄS MER

 4. 4. I tiden av förändringsarbeten -en fallstudie av hur lärarna upplever arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Andersson; Christer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Stress; Arbetsbelastning; Läraryrket; Lgr11; Skollagen; Läroplanen; arbetsmiljö; gruppen; gruppdynamik; styrdokument;

  Sammanfattning : Utifrån observation och intervjuer upplever vi att läraryrket är ett utsatt yrke präglat av stress och har en hög arbetsbelastning med ständiga förändringar. Utifrån empiriskt material och intervjuer uppfattar vi att lärarna ligger i en högre riskzon än snittet för att bli sjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Uppkomsten av mobbning ur ett elevperspektiv : En litteraturstudie och kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Söderström; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; elever; kön; skola; uppkomst; förklaring; orsak;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att med befintlig forskning redogöra för hur skolelever förklarar faktorer som bidrar till mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis kommer således den analyserade litteraturen redovisa forskarnas skiljelinjer. LÄS MER