Sökning: "gruppdynamik i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden gruppdynamik i skolan.

 1. 1. Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; lärmiljö; riskzon; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Maria (2019). Förebyggande insatser i förskolan- och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolut- veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Aktiva pauser i skolan. En fallstudie om pedagogers och elevers upplevelser av att utföra rörelsepauser i klassrummet, samt deras upplevelser om hur undervisningen efter idrottslektionen påverkar dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Chatrin Karlsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Glädje; hälsofrämjande; koncentrationsförmåga; samhörighet och gruppdynamik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv studera en klass i årskurs tre somanvänder sig av rörelsepauser i klassrummet. Jag analyserar hur de upplever att aktiva pauserpåverkar dem och vad det har för effekter på dem. LÄS MER

 3. 3. I tiden av förändringsarbeten -en fallstudie av hur lärarna upplever arbetssituationen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Andersson; Christer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Stress; Arbetsbelastning; Läraryrket; Lgr11; Skollagen; Läroplanen; arbetsmiljö; gruppen; gruppdynamik; styrdokument;

  Sammanfattning : Utifrån observation och intervjuer upplever vi att läraryrket är ett utsatt yrke präglat av stress och har en hög arbetsbelastning med ständiga förändringar. Utifrån empiriskt material och intervjuer uppfattar vi att lärarna ligger i en högre riskzon än snittet för att bli sjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Det muntliga språkets status i skolan : Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Helén Andréasson; [2016]
  Nyckelord :Oral communication; Narration; Socio-cultural theory; Vygotskij; Muntlig kommunikation; Berättande; Sociokulturell teori; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken status den muntliga kommunikationen har i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat sex verksamma lärare inom grundskolans lägre åldrar. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av sjuksköterskors kompetensutveckling – en studie inom Stockholms landsting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Maksym Feshchuk; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; organisation; kompetensutveckling; vård och omsorg; agila- och strukturerade arbetsmetoder; samarbete; tillit; gruppdynamik; öppenhet; projektarbete; social kapital; kvalité;

  Sammanfattning : Stockholm grows every day and its infrastructure has to develop at the same rate for the well functioning city. The health care of Stockholm County is a central feature of the growing city. The study is based on a project work that has been performed on OpenLab. LÄS MER