Sökning: "gruppdynamik på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden gruppdynamik på arbetsplatsen.

 1. 1. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares välbefinnande på arbetsplatsen : En kvantitativ undersökning om socialsekreterares arbetsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Stübner; Jenny Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Välbefinnande; Socialsekreterare; Arbetsmiljö; Socialt stöd; Stress; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Socialsekreterare tillhör den yrkesgrupp där tidigare forskning har visat att risken för att drabbas av stress och utmattning är hög, då socialt arbete innebär komplicerade sociala situationer och är starkt klientbaserat. Tidigare studier har visat att socialsekreterare och anställda inom socialt arbete känner sig underskattade, som beror främst på att det är brist på personal, dålig lön och ständigt hög arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet inte om det är den här Swedbank-andan eller vad sjutton det är" : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön på Swedbank

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emanuelsson Sarah; Johansson Sarah; [2017]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; organisation; stress; det gränslösa arbetet; o hälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats samt att få en djupare förståelse av medarbetarnas välbefinnande i arbetslivet. Våra frågeställningar för studien är: Hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen och den egna kontrollen i arbetet? Hur upplever medarbetarna gruppdynamiken och det sociala stödet på arbetsplatsen? Finns en upplevelse av stress på arbetsplatsen? Hur upplever medarbetarna samspelet mellan organisationen och människan? För att samla in materialet till studien utgick vi från en kvalitativ ansats där vi utförde intervjuer på två olika avdelningar, med sammanlagt sju medarbetare på Swedbank. LÄS MER

 4. 4. Psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen : En kvantitativ undersökning om arbetsmotivation, arbetsmiljö ochgruppdynamik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Alice Cehlin; Linda Palmqvist; Malin Disenhag; [2015]
  Nyckelord :Mental well-being; stress; work motivation; professional motivation; group dynamics; work environment; preventive measures; Psykiskt välbefinnande; stress; arbetsmotivation; gruppdynamik; arbetsmiljö; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärden.;

  Sammanfattning : Psykiskt välbefinnande på arbetsplats kan kännetecknas av att det finns ett bra samspelmellan arbetsgivare och anställda och en arbetsgivare som förebygger hälsa ochsäkerhet genom att vidtar nödvändiga åtgärder. Brist på socialt stöd, kamratskap,psykisk belastning och stress är några faktorer som kan leda till psykisk ohälsa på enarbetsplats. LÄS MER

 5. 5. "De vet att jag läser, med de vet inte vad jag läser." Utbildningsledarskap som tillgång eller hot. Studerandes upplevelser av bemötanden på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Rosenqvist; [2014-03-28]
  Nyckelord :kompetensutveckling; utbildningsledarskap; gruppdynamik;

  Sammanfattning : Over the period as a student at the Master's Program for Educational Leadership, I have learned thatsometimes the participants School’s management shows concern regarding the purpose of studyingat such a program. The curiosity of what that might devolve upon got me to immerse myself in theapproach to and attitude towards competence development within educational leadership. LÄS MER