Sökning: "grupperingar"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet grupperingar.

 1. 1. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 2. 2. Design Of Smart Toothbrush : For cause-and-effect studies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Yosur Issa; Johan Gauffin; [2021]
  Nyckelord :BBT; Ovulation; Smart toothbrush; Data analysis; Product design.; Basal kroppstemperatur; Ägglossning; Smart tandborste; Maskininlärning; Produktdesign.;

  Sammanfattning : Genom åren har det funnits en marknad för att förhindra samt öka chanserna att bli gravid. Individer har vänt sig till appar för hjälp, där syftet har varit att öka individenskunskap om när fertilitetfönstret sker under cyklens gång. Fertilitetfönstret kan upptäckas genom olika metoder. LÄS MER

 3. 3. Styrelseledamöters inflytande över bolagsprestationer : Genom utveckling av ett inflytandeindex

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Stephanie Cronqvist; Adam Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corporate boards; Power; Index; Tokens; Groups; Power structure; Power bases; Diversity.; Bolagsstyrelser; Inflytande; Index; Tokens; Grupperingar; Inflytandestruktur; Inflytandebaser; Mångfald.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har grundat sina studier i att ett medlemskap i styrelsen är lika med att individer har denna påverkan över bolagets presterade resultat. Vidare återstår dilemmat om det går att fastställa att ett medlemskap i styrelsen, oavsett roll och person, medför att ledamöterna har inflytande. LÄS MER

 4. 4. Balansera elevers behov : En kvalitativ studie om fritidslärares förhållningssätt till elevers olika behov inom fritidshemmets undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Annie Johansson; Charlotte Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Behov; Elever; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärares erfarenheter och uppfattningar om elevers individuella behov i relation till fritidshemmets undervisning. Frågeställningar som ställs i studien är: Hur resonerar fritidslärare om elevers individuella behov i relation till fritidshemmets undervisning? Hur planerar fritidslärare sin undervisning i förhållande till elevers olika individuella behov?  I studien används kvalitativ metod där empirin samlades in genom en semistrukturerad gruppintervju med fyra fritidslärare. LÄS MER

 5. 5. Underlag till en sälj- och verksamhetsplaneringsprocess inom reservdelar för Väderstad AB : En studie med fokus på klassificering, prognostisering och styrning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lukas Eveborn; Adam Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Prognostisering; Klassificering; Styrning; Reservdelar; Sälj- och verksamhetsplaneringsprocess;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har den omvärld som tillverkande företag befinner sig i blivit alltmer komplex. Denna ökande komplexitet ställer krav på företaget att ha goda strategier och metoder för att lyckas manövrera i denna omvärld och bibehålla sin konkurrenskraft. LÄS MER