Sökning: "gruppidentifikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gruppidentifikation.

 1. 1. Polisstudenters attityder till romer : Vad kan predicera fördomar hos polisstudenter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isa Wahlquist; Josephine Valdés Tiiro; [2016]
  Nyckelord :polisstudenter; polis; fördomar; romer; attityder; intern motivation; extern motivation; social dominansorientering; gruppidentifikation;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat att poliser har mer negativa attityder än andra grupper mot romer, dock är svensk forskning inom området begränsad. Föreliggande studie syftade att undersöka om attityder till etniska grupper (särskilt romer) skiljer sig mellan polisstudenter och en kontrollgrupp samt mellan kvinnor och män. LÄS MER

 2. 2. Att trigga minnet : en litteraturöversikt som belyser effekten av reminiscensterapi vid vård av personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Markus Larsson; Brenda Söderbäck; [2015]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Effekter; Reminiscensterapi i grupp;

  Sammanfattning : BakgrundPrevalensen av demenssjukdomar förväntas öka globalt. Det finns många former av demenssjukdomar men gemensamma drag är att hjärnans nervceller bryts ned och dör i snabbare omfattning än normalt. Fortskridandet av sjukdomen leder till att de som insjuknar förlorar många av sina tidiga kognitiva, fysiska och sociala förmågor. LÄS MER

 3. 3. Challenger bias: Attributionsbias hos förespråkare och motståndare till förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Kåhre; Andreas Hallström; [2014]
  Nyckelord :Sociala identitetsteorin; attributionsbias; status quo; gruppidentifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att studera fenomenet challenger bias. Challenger bias kan förklaras som att de individer som är för en förändring (utmanare av status quo) upplever en högre grad av attributionsbias än de som är emot en förändring (försvarare). Resultatet bekräftade att attributionsbias och challenger bias existerar. LÄS MER