Sökning: "gruppindelning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet gruppindelning.

 1. 1. Lärares resonemang om gruppindelning och lärandemöjligheter i naturvetenskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mira Wilhelm; [2019-07-02]
  Nyckelord :grupparbete; naturvetenskap; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas uppfattningar om gruppindelning av elever för att möjliggöra lärandet i naturvetenskap. Detta kan besvaras genom följande frågeställningar: - Vilka resonemang för lärare om gruppindelningen av elever i samband med undervisning i naturvetenskap? - På vilka sätt anser naturvetenskapslärare att lärandet möjliggörs genom gruppindelning? För att besvara studiens syfte och frågeställning använde jag mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och gjorde en tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Nilsson; [2019]
  Nyckelord :planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Sammanfattning : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. LÄS MER

 3. 3. Tvättning av produktionsdata för flödessimulering : en fallstudie på Volvo GTO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :August Lugnet Engman; Weine Nyberg Lagström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag samlas mer data än någonsin in från olika aktiviteter i samhället. För att kunna genomföra träffsäkra analyser så måste datan som analyseras hålla en hög kvalitet. Brister kvaliteten på datan så uppstår fenomenet “skit in, skit ut”. LÄS MER

 4. 4. Gruppdynamik i idrott & hälsa : En kvalitativ studie av lärarens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Axel Petersson; [2019]
  Nyckelord :Grupparbete; Gruppdynamik; Gruppindelning; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Grupparbeten och arbete i par är en vanlig arbetsmetod i skolans värld. I ämnet idrott och hälsa är det till och med framskrivet som ett kunskapskrav (Skolverket, 2017a) för elever, exempelvis att delta i lekar och spel samt rörelse till musik. LÄS MER

 5. 5. ”Det blir liksom ringar på vattnet”– Fyra lärares perspektiv på elevens möjlighet till språkutveckling i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Svärd; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; gruppindelning; gruppsammansättning; lärarintervjuer; homogena grupper; heterogena grupper; kvalitativa intervjuer.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från intervjuer med fyra verksamma lärare i skolans yngre åldrar. Den syftar till att undersöka hur lärare resonerar kring vad som ingår i elevens språkutveckling och hur språkutvecklingen påverkas av den gruppindelning eleverna ingår i. LÄS MER