Sökning: "gruppindelningar"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet gruppindelningar.

 1. 1. Barns användning och upplevelser av skolgården : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Laanemets; [2019]
  Nyckelord :Genus; barns geografier; sociala konstruktioner; skolgård; platskänsla;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker och analyserar hur barn i mellanstadiet använder och upplever sin skolgård. Material har samlats in genom observationer och kvalitativa intervjuer med 22 elever från två skolor i södra Stockholm och sedan analyserats utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Det blir liksom ringar på vattnet”– Fyra lärares perspektiv på elevens möjlighet till språkutveckling i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Svärd; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; gruppindelning; gruppsammansättning; lärarintervjuer; homogena grupper; heterogena grupper; kvalitativa intervjuer.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från intervjuer med fyra verksamma lärare i skolans yngre åldrar. Den syftar till att undersöka hur lärare resonerar kring vad som ingår i elevens språkutveckling och hur språkutvecklingen påverkas av den gruppindelning eleverna ingår i. LÄS MER

 3. 3. Vem litar på domstol och polis? En kvantitativ studie om sambandet mellan tillit och etniskt ursprung

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tove Johansson; Josefin Lundquist; [2017]
  Nyckelord :Tillit till domstol; tillit till polis; etniskt ursprung; socialt kapital; etiska normer;

  Sammanfattning : Tillit har en fundamental betydelse i ett samhälle. Förtroende för förvaltningsinstitutioner såsom domstol och polis är en viktig del för att samhället ska fungera väl. Denna studie ämnar att undersöka förtroendet för domstol och polis i Sverige och hur detta eventuellt skiljer sig mellan grupper med olika etniska ursprung. LÄS MER

 4. 4. Inclusion - A study on the Organisation of Preschool Educational Environment.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nilla Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Barn med särskilda rättigheter; Lärmiljöer; Organisation; Reggio Emilia; Situerat lärande;

  Sammanfattning : Den här studiens frågeställningar väcktes under ett förändringsarbete på en förskola.Pedagogerna uppmanades att arbeta Reggio Emilia inspirerat och det lades ner mycket energi på att skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer. Lärmiljöerna skulle fördelas i förskolans byggnad. LÄS MER

 5. 5. "Men det här är ju kvinnogöra" : En studie om hur lärare ser på och praktiserar jämställdhet och genus i HKK

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Marta Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; hem - och konsumentkunskap; gruppindelningar; betyg och bedömning;

  Sammanfattning : SammanfattningKvinnor och män har historiskt sett ansetts ha olika fysiska och psykiska förutsättningar och den norm i samhället som vi levt efter har varit mannens. Kvinnans plats var i hemmet som maka, mor och husfru. I och med samhällets utveckling förändrades den könsspecifika arbetsfördelningen och kvinnan började förvärvsarbeta. LÄS MER