Sökning: "gruppkonstellation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet gruppkonstellation.

 1. 1. Uppvisat matematiskt innehåll i relation till uttrycksformernas möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Roxana Domasneanu; Anna Linde Andersson; [2020]
  Nyckelord :geometri; matematik; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation; uttrycksformer;

  Sammanfattning : I detta arbete åskådliggörs det matematiska innehåll elever visar i muntliga respektive skriftliga situationer samt uttrycksformernas roller i dessa. Likheter och skillnader kartläggs med en jämförelse mellan muntliga och skriftliga situationer. LÄS MER

 2. 2. Gruppkonstellationer i förskolan : En undersökning om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Thorén Modin Agnes; Carlberg Jennie; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; gruppkonstellation; samarbete; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de formar gruppkonstellationer i förskolan. Utifrån forskningsfrågorna syftar undersökningen på att få svar på vilka varierade uppfattningar förskollärare har om didaktiska val som tillämpas och vilket perspektiv som beaktas i formandet av gruppkonstellationer. LÄS MER

 3. 3. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 4. 4. Tjejer kan också va gröna! : Boksamtal i grundskolans tidgare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Dahlberg; Karin Del Castillo Dafaranos; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår studie redovisar hur lärarna med boksamtalet som metod kan stödja elever i förskoleklass till årskurs 3. Våra undersökningsområden är muntlig språkutveckling, fantasi, självförtroende och självkänsla samt kritiskt tänkande. Till vår studie har vi intervjuat sex lärare på en skola i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Elevers problemlösningssamtal i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Grundskolan; gruppsammansättning; kommunikation; lärande; matematik; problemlösning;

  Sammanfattning : Resultatet från 2011 års nationella prov visar att problemlösning utgör det näst svåraste delområdet beträffande elever i årskurs 3. Flertalet forskare belyser att elever utvecklar nya kunskaper via kommunikation och samspel med andra klasskamrater. LÄS MER