Sökning: "grupprocesser i ett arbetslag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden grupprocesser i ett arbetslag.

 1. 1. Framgångsfaktorer - vad innebär det? Ett exempel från en högstadieskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet; Göteborgs universitet

  Författare :Marga Widén; [2011-04-11]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; elever i behov av särskilt stöd; skolutveckling; klasstorlek; föräldrasamverkan; reflekterande arbetssätt; grupprocesser; delaktighet; ansvar; självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med min uppsats har varit att försöka upptäcka faktorer på en skola som möjliggjort godkändnivå för elever i behov av särskilt stöd. Är det möjligt att kombinera strävan att nå godkändnivå för alla med intentionerna i en skola för alla? Mitt andra syfte var att undersöka om en skola där alla når målen också lyckats med att bibehålla och öka elevers självkänsla. LÄS MER

 2. 2. "...vi lär barnen att ha fritid." : En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Jessica Wallin; [2011]
  Nyckelord :recreation pedagogue; spare time occupation; fritidspedagog; fritidspedagogik; fritidshem; yrkesroll; status; profession; arbetsuppgifter; yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger såg på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Syftet var också att ta reda på varför de hade valt sitt yrke. LÄS MER

 3. 3. Grupprocesser inom lärarlag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Wärja; Katarina Jansson; Ada Ubillus; [2007]
  Nyckelord :Grupprocesser; samarbete i lag; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syfte och bakgrundStudiens syfte var att skaffa kunskap och konkreta verktyg som främjar lärarlagsarbete. Vi ville skaffa oss ettovanifrån perspektiv för att se helheten. Målet är att kunna se konflikter som en del av grupprocessen och kunnagöra skillnad på person och profession. LÄS MER