Sökning: "gruppstärkande övningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden gruppstärkande övningar.

 1. 1. "Bara vi andas så påverkar vi" : En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser av utanförskap i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Stridh; Tina Möller; [2020]
  Nyckelord :Utanförskap; förskola; förebyggande arbetssätt; pedagogens roll; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med den genomförda studien är att synliggöra pedagogers uppfattningar och erfarenheter samt olika metoder, i arbetet med att motverka och förebygga utanförskap i förskolan. En kvalitativ studie har genomförts där åtta stycken intervjuer med barnskötare och förskollärare är utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Känslobussen och Dirigenten – Yngre elevers upplevelser av två dramaövningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Åberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; drama; elevers upplevelser av drama; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Att pedagogiskt drama är en metod som väcker många känslor och upplevelser hos elever kanske många kan relatera till. Men hur upplever och tänker yngre elever egentligen kring drama? Detta har jag valt att undersöka med anledning av att jag själv inte enbart har positiva upplevelser av det, men även för att jag gick in i studien med uppfattningen om att dramapedagogik har många gynnsamma effekter på undervisningen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering på fritidshemmet. En kvalitativ forskningsstudie om konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; Cohens konfliktpyrami;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka fritidspedagogernas kunskap om konflikter, samt att denkunskapen skulle få komma fram mer inom forskningen. Det finns inte så mycket forskninggällande fritidspedagogers kunskap och arbete med konflikter, vilket blev vårtproblemområde. LÄS MER

 5. 5. Att vända skolsituationen : En studie av faktorer som några elever och föräldrar anser möjliggjort en återgång till ordinarie skolform från en särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Karlsson; [2013]
  Nyckelord :skola; socialt samspel; särskild undervisningsgrupp; barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker elever i svårigheter som lyckas vända sin skolsituation. Det man sett i forskning vara framgångsfaktorer för att skapa en skola för alla är, individuell anpassning och stöd i lärandet, stöd i det sociala samspelet mellan elever, gruppstärkande övningar, god kommunikation och samsyn mellan inblandade parter i och kring det direkta skolarbetet. LÄS MER