Sökning: "grupptryck"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet grupptryck.

 1. 1. Återintegrering av gatubarn i familj i Nepal : En kvalitativ studie om socialarbetarens roll i återintegreringen av gatubarn och motstånd under återintegreringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Rydberg; Julia Larsson Stjerna; [2019]
  Nyckelord :Gatubarn; socialarbetare; familj; återintegrering; Katmandu; Nepal;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka socialarbetarens roll i återintegreringsprocessen i familj av pojkar som lever på gatan i Nepal samt de motstånd socialarbetaren kan möta under återintegreringen av barnen. Sex socialarbetare vid organisationen Voice of Children i Nepal har medverkat i kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilka ligger som grund för studiens resultat. LÄS MER

 2. 2. "Man tränar för att bli smal" : Skolsköterskans upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Igelström; Maria Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :adolescents; children; eating disorder; health-promotion work; school nurse; barn; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; ungdomar; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning bland barn och ungdomar leder till fysiskt och psykiskt lidande. Symtomen är matvägran, tvångsmässiga tankar på kost och vikt samt störd kroppsuppfattning. Trauma, grupptryck och genetiska faktorer är riskfaktorer för att insjukna och tidig upptäckt och behandling är viktigt för ett tillfrisknande. LÄS MER

 3. 3. Påverkar grupptryck beslutsfattande? : Belägg från allsvenska domare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Cunha Byström; [2019]
  Nyckelord :Peer pressure; IV; Weather; Football; Allsvenskan;

  Sammanfattning : This paper studies the effects of peer pressure in relation to football audiences’ possible impact on how the referees judge. The data used is new data from the highest Swedish football league, Allsvenskan, for the seasons 2016-2018. The paper treats the problem with the size of the audience not being random by using weather as an instrument. LÄS MER

 4. 4. Jakten på jaget i skolans sociala arena - En kvalitativ studie om elevernas och lärarnas uppfattningar om identitet och grupptryck

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Martinsson; Ognjanka Micic; Marlena Nurnberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur elever i årskurs två till fyra resonerar kring sin identitet på både individnivå och gruppnivå. Fokus har därför lagts på hur grupptryck påverkar identiteten och även hur skolan, i detta fall lärarna, har för inflytande på såväl elevernas identitetsskapande och grupptryck som finns i kamratgrupperna i skolan. LÄS MER

 5. 5. Genus i musikklassrummet : En kvalitativ studie om elevers val av instrument ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Maja Ericson; [2019]
  Nyckelord :Musik; genus; genusperspektiv; musikundervisning; könsmönster;

  Sammanfattning : Genus är något som berör alla lärare någon gång i yrkeslivet och ett viktigt begrepp som lärare och elever behöver ta ställning till i klassrummet. Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra musiklärares på gymnasiet planeringsarbete och agerande i musikklassrummet samt gymnasieelevernas val av instrument och låtgenre ur ett genusperspektiv. LÄS MER