Sökning: "guide"

Visar resultat 6 - 10 av 3902 uppsatser innehållade ordet guide.

 1. 6. Det Palliativa Beskedet - Patientens Upplevelse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Simon Alfredsson; Daniela Lagergren Opacic; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; palliativa besked; patientupplevelser; brytpunktssamtal;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Palliativ vård har som syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Övergången till den palliativa vården förmedlas och diskuteras genom ett brytpunktssamtal. LÄS MER

 2. 7. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tora Jonsson; [2022]
  Nyckelord :fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. LÄS MER

 3. 8. Flow modeling and bank erosion downstream due to spillway discharge : Independent thesis Advanced level (professional degree) 30 ECTS credits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Alexander Lindblad; [2022]
  Nyckelord :Ansys Fluent; Multiphase Flow; Spillway; CFD; Volume of Fluid; Reynolds-averaged Navier-Stokes;

  Sammanfattning : Dam spillways and downstream areas are used to guide large flows of water during for example heavy rainfall. The large flows give way to turbulent pattern sand velocities that may damage the river banks or the dam structure. Investigation of these water patterns at certain flows are therefore done to examine at risk areas. LÄS MER

 4. 9. Studenters motivation till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om vad som motiverar studenter till att vara fysiskt aktiva

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Kasslert; Anna Broberg Gullbrand; [2022]
  Nyckelord :motivation; physical activity; Self-Determination Theory; students; fysisk aktivitet; motivation; Self-Determination Theory; studenter;

  Sammanfattning : Inledning: I inledningen beskrivs effekterna av fysisk aktivitet och dess betydelse. Trots detta kan vi se att den fysiska aktiviteten minskar i samhället på grund av mer stillasittande arbete och mindre vardagsmotion. LÄS MER

 5. 10. Vägen tillbaka till skolbänken - En realistisk forskningsöversikt om orsaker och interventioner för elever med problematisk skolfrånvaro

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; realistic review; multimodal intervention; mechanism; configuration; context; school attendance; behaviorism; systems theory.; Problematisk skolfrånvaro; realistisk översikt; multimodal intervention; mekanism; konfiguration; kontext; skolnärvaro; behavioristisk teori; systemteori.;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett omfattande problem som kan få sociala, emotionella och kunskapsmässiga konsekvenser för barn och ungdomar. Forskning visar att multimodala interventioner är effektiva i att öka skolnärvaro, vilka programstrategier inom interventionerna som fungerar i vilka kontexter saknas däremot kunskap om. LÄS MER