Sökning: "guitar lessons"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden guitar lessons.

 1. 1. Gitarrlärares val av läromedel - En intervjustudie av gitarrlärares val av läromedel på estetiska programmets Instrument eller Sång 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Turesson; [2020]
  Nyckelord :Instrument or song 1; Guitar lessons; INSO1; Teaching materials; Choice of teaching materials; Design of teaching materials; Self-produced teaching materials; Instrument eller sång 1; Gitarrundervisning; Läromedel; Val av läromedel; Utformande av läromedel; Egenproducerat läromedel; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to find out what kind of teaching material guitar teachers in upper secondary school use when teaching the subject ”Instrument eller sång 1” (Guitar), and what the underlying factors is for this. Four guitar teachers have told about which teaching materials they use and how these teaching materials are developed through qualitative interviews. LÄS MER

 2. 2. Skillnader och likheter mellan klassisk gitarr och elbas : En sökande studie där jag lär mig spela elbas och jämför detta med klassiskt gitarrspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Henrik Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Electric bass; walking bass; master – apprentice teaching; second instrument; classical guitar; Elbas; vandrande bas; mästarlära; biinstrument; klassisk gitarr;

  Sammanfattning : I denna uppgift kommer jag presentera resultatet av min självstudie där jag lär mig tekniken vandrande bas på elbas genom lärarledda elbaslektioner. Denna process är videoinspelad, semistrukturerad intervju har hållits och dokumentationen analyseras genom transkription. LÄS MER

 3. 3. Så ni spelar jazz  : Lärares perspektiv om jazz i gitarrundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl Dotzek; [2018]
  Nyckelord :Jazz; Gitarrundervisning; Genrer; Övning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en överblick om hur gitarrlärare undervisar jazz på estetiska programmet med inriktning musik. Detta är en kvalitativ studie där tre gitarrlärare från södra Sverige intervjuades för att få fram det empiriska materialet. LÄS MER

 4. 4. Vardag blir musik – en pedagogisk studie om improvisation i vardagen och i musiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tim Carlstedt; [2017]
  Nyckelord :Educational Science; Student perspective; Pedagogics; Improvisation; Guitar tuition; Music Education Improvisation; Gitarrundervisning; Pedagogik; Elevperspektiv; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Är improvisation på gitarr liktydigt med att spela gitarrsolo? Bakgrunden till denna undersökning är att många gitarrelever tycks omfatta denna åsikt. Denna studie syftar till att förstå hur gymnasieelever uppfattar improvisation i vardagen och i musik samt att utveckla en pedagogik som bygger på elevens individuella förståelse av improvisation. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i musikundervisningen. Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Marie Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :extra adjustments; Musikpedagogik Digital music lessons; Utbildningsvetenskap; Extra anpassning; kvalitativ undersökning; digitala musiklektioner; qualitative methods; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. LÄS MER