Sökning: "gunnar sjöberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden gunnar sjöberg.

 1. 1. Regionala tillväxtmotorer : en kritisk granskning av Värmlands och Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olivia Häggqvist; Victoria Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Tillväxtmotor; Värmlands län; Västerbottens län; Regional utveckling;

  Sammanfattning : Den svenska regionalpolitiken har genomgått flera förändringar genom åren, från en politik där regionala klyftor skulle utjämnas till en politik som kretsar kring tillväxt på utvalda platser. Som konsekvens har en kapprustning regionerna emellan uppkommit. LÄS MER

 2. 2. Ny utformning för gårdsbaserad biogasproduktion : En utvärdering ur material- och energisynpunkt

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Sara Jarmander; Isabelle Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renewable energy and sustainable use of natural resources are two important aspects of sustainable development. Biogas production contributes to this since the gas is considered to be a renewable and non-fossil fuel. In addition, the production of biogas results in a nutrient- rich substance, called digestate. LÄS MER

 3. 3. Dyskalkyli skolans stöd- och hjälpinsatser - en demokratisk rättighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gunilla Johansson; Maria Tykeson; [2008]
  Nyckelord :Dyskalkyli; matematiska svårigheter; åtgärder; stöd- och hjälpinsatser; pedagoger; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Gunilla Johansson och Maria Tykeson "Dyskalkyli skolans stöd- och hjälp - en demokratisk rättighet". Syftet med examensarbetet är att synliggöra fenomenet dyskalkyli samt hur detta hanteras av pedagoger och specialpedagoger på några skolor. LÄS MER

 4. 4. Dyskalkyli eller bara allmänna matematiksvårigheter? : En jämförande studie mellan två olika uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anette Samuelsson; [2007]
  Nyckelord :Dyscalculia; mathematics difficulties; learning problems; Dyskalkyli; matematiksvårigheter; inlärningsproblem;

  Sammanfattning : SammanfattningI mitt examensarbete om dyskalkyli eller som det också kallas, specifika matematiksvårigheter vill jag visa på problematiken kring dessa inlärningssvårigheter, dels vill jag visa att det inte råder enighet bland forskare och andra professionella på ämnesområdet. Om verkligen dyskalkyli är en rimlig diagnos eller inte. LÄS MER

 5. 5. En analys av möjliga lösningar och åtgärder för hem- och bostadslösa

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Gunnar Blomé; Patrik Sjöberg; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER