Sökning: "gym pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden gym pedagogik.

 1. 1. Havsviksskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tania Tovatt; [2018]
  Nyckelord :School architecture; architecture; Stockholm; Pedagogy; Children; Building; Henriksdal; Skolabyggnad; arkitektur; pedagogik;

  Sammanfattning : Havsviksskolan tar hänsyn till omgivningen i dess placering på henriksdalstomten då den följer den befintliga statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning snarare än den intilliggande motorvägen. Det höga tornet innehåller klassrum från årskurs 3 – 6 som jag har valt att placera ovanpå varandra för att kunna nyttja skolgården på bästa sätt. LÄS MER

 2. 2. "Från inaktiv till aktiv på skolidrotten" : Vad skulle motivera inaktiva flickor i åk 8 att röra på sig på lektionerna i idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Maria Lidbaum; [2017]
  Nyckelord :motivation; pedagogik; idrott och hälsa; tonårsflickor;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att öka förståelsen för varför flickor i åk 8 kan ha ett lågt engagemang för lektioner i idrott och hälsa och vad som kan öka engagemanget hos dem  Frågeställningar 1. Varför är flickorna inaktiva under lektionerna? 2. Vad upplever flickorna skulle motivera dem till ökad aktivitet under lektionerna? 3. LÄS MER

 3. 3. Välmående eller viljan att leva upp till idealet? : En kvantitativ studie om kvinnors motivation i förhållande till gymträning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Andersson Hamrén; [2016]
  Nyckelord :motivation; normer; gym; kvinnor; ideal; kroppsideal; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar kvinnor till att träna på gym. Detta gjordes genom att besvara tre frågeställningar som formulerats utifrån syftet; Hur relaterar kvinnor sin gymträning till rådande kroppsideal?Hur resonerar kvinnor angående gymträning i relation till hälsa? Vilka interna och externa motivationsfaktorer ligger bakom kvinnors gymträning? För att besvara dessa frågeställningar och undersöka kvinnors träningsmotiv utformades en enkätundersökning som sedan genomfördes på 56 kvinnliga respondenter. LÄS MER

 4. 4. ”Är det någonstans det finns normer så är det väl på gymmet ” : En kvalitativ studie om hur personliga tränare talar om normer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Mårtensson; Hanna Svahn; [2016]
  Nyckelord :personal trainer; communities of practice; gym culture; norms; informal learning; expectations; health; pedagogy.; personlig tränare; praktikgemenskap; gymkultur; normer; informellt lärande; förväntningar; hälsa; pedagogik.;

  Sammanfattning : Personliga tränare befinner sig otaliga timmar på gymmet där samhällets hälsointresse och normerna kring hälsa och träning är påtagliga. Dessa normer, ideal och förväntningar som finns i denna kontext villkorar lärandet och kan därmed forma och påverka de personliga tränarna. LÄS MER

 5. 5. "Inte VI och DOM". En kvalitativ studie om samverkan mellan gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Olsson; Maria Runge; [2015-07-02]
  Nyckelord :samverkan; identitetsutveckling och utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : De nya styrdokumenten för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som kommit i bruk de senaste åren har gett elever som till följd av sin utvecklingsstörning inte är behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram nya möjligheter. De kan nu inte bara genomföra sin gym-nasieutbildning inom gymnasiesärskolans ramar utan kan nu även söka och antas till gymna-sieskolans introduktionsprogram. LÄS MER