Sökning: "gymnasieelevers stress"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden gymnasieelevers stress.

 1. 1. Gymnasieelevers förändrade läsvanor : En fenomenografisk studie av lärares upplevelser av elevers förändrade läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rickard Trombati; [2022]
  Nyckelord :skönlitteratur; GY11; svenskämnet; läsning; läsvanor; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenska upplever gymnasieeleversförändrade läsvanor gällande läsning av skönlitteratur i skolan och på fritiden. Studien utgårpåverkansfaktorerna den tekniska utvecklingen, läroplan- och betygsreform samt lärarenslärarutbildning. LÄS MER

 2. 2. "De klarar det väldigt bra men jag vet inte hur de mår" : Studie- och yrkesvägledares uppfattningar om elitidrottande gymnasieelevers studier och idrottssatsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Wilma Brännström; Sanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; idrottsgymnasium; motivation; stress; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares uppfattningar om elitidrottande gymnasieelevers studier och idrottssatsningar och det stöd och den vägledning som dessa elever erhåller och är i behov av. Forskningsfrågorna var: Vilket stöd erhåller dessa elever för att balansera studier och idrottssatsningar? Hur upplever studie- och yrkesvägledarna elevernas balansgång mellan studier och idrott, exempelvis vad avser eventuella utmaningar eleverna har? Studien följde den kvalitativa forsknings-traditionen och individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 3. 3. Diagnostiska test - för vem och varför? : Gymnasieelevers uppfattning av diagnostiska test i kemiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Åkerström; Vera Iliescu; [2022]
  Nyckelord :diagnostic test; assessment; high school students; chemistry; learning; diagnostiskt test; bedömning; gymnasieelever; kemi; lärande;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en intervjubaserad undersökning genomförts, med tio gymnasieelever som studerar på det naturvetenskapliga programmet. Syftet var att ta reda på elevernas perspektiv på hur deras eget lärande i kemi kopplas till diagnostiska test, samt i vilka kontexter eleverna nämner diagnostiska test. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers upplevelse av akademisk motivation : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ida Andersson; Victoria Carlzon; [2022]
  Nyckelord :Akademisk motivation; upplevelse; elever; engagemang; tillhörighet; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att utforska svenska gymnasieelevers upplevel­ser av vad som engagerar och motiverar dem i studierna, även benämnt akademisk motivation. Syftet undersöktes genom åtta semi­strukturerade intervjuer vilka analyserades utifrån tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. När skolan flyttar hem : en kvantitativ enkätstudie om gymnasieelevers behov av psykosocialt stöd i skolan under distansstudier

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mandana Khallagi; [2021]
  Nyckelord :Distance studies; Support; Health-promoting activities; Social capital; Youths; Student health; Distansstudier; Stöd; Hälsofrämjande aktiviteter; Socialt kapital; Ungdomar; Elevhälsa;

  Sammanfattning : Since the entrance of the covid-19 pandemic in Sweden, Swedish upper secondary schools have partly or fully passed on to distance studies. The aim of this study is to find out what social support and health-promoting activities the pupils wish to participate in during distance studies. LÄS MER