Sökning: "gymnasiegemensamma ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden gymnasiegemensamma ämnen.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Med den ena foten i verkstaden ochden andra i klassrummet : Elever på det industritekniska programmets egen syn på språkanvändande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Room Sebastian; [2022]
  Nyckelord :Language use; Linguistic affinity; Linguistical norms; Upper secondary school; Vocational programme; Industrial-technical programme; Thematic analysis; Workshop; Classroom; Språkanvändning; Språklig förtrogenhet; Språknormer; Gymnasieskola; Yrkesförberedande program; Industritekniska programmet; Tematisk analys; Verkstad; Klassrum;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur elever på det industritekniska programmet ser på sitt egetanvändande av språket i undervisningen. I undersökningen riktas fokus på hur elevernauppfattar sitt eget användande av språket i både program- och gymnasiegemensamma ämnen. LÄS MER

 3. 3. Vad lärde du dig i skolan idag? : Neurodidaktiska perspektiv på inlärning och minne hos gymnasieungdomar

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Bönström; [2020]
  Nyckelord :neurodidaktik; neurovetenskap; inlärning; läroprocesser; pedagogik; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hjärnans uppbyggnad och funktion besvarar många intressanta frågor när det kommer till undervisning och ett neurodidaktiskt perspektiv bidrar till att bättre förstå hur elever på gymnasienivå kan behärska de kunskaper som efterfrågas i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Studiens förutsättningar har legat inom ramen för tio veckors verksamhetsförlagd utbildning och har genomförts hösten 2017  tillsammans med två klasser som läser kursen Samhällskunskap 1a1 på Herrgårdsgymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Det brister hela vägen - examensmålens integrering med religionsämnet, en fallstudie på en yrkesskola

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nicholas Tyren; Alexander Smith Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Examensmål; Gymnasiet; Integrering; Motivation; Religion; Religionskunskap; Tid; Utbildning; Implementering; Yrkesprogram; Yrkesskolor; Brister;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer behandla examensmålens integrering med religionsämnet på en yrkesskola i södra i Sverige. För ca 10 år sedan röstades ett lagförslag från regeringen igenom som yrkade på att för att öka motivationen hos elever på yrkesskolor så behövdes en större integrering mellan karaktärsämnet och de gymnasiegemensamma ämnena (Prop. LÄS MER

 5. 5. Elevers motivation till ämnet naturkunskap : Skillnader mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linnéa Waara; [2018]
  Nyckelord :gymnasiegemensamma ämnen; naturvetenskap; upplevd förmåga; ämnets lärovärde; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Undersökningar har visat att många gymnasieelever känner sig omotiverade till sina studier – speciellt elever på yrkesförberedande program, och det är de gymnasiegemensamma ämnena som dessa elever har lägst motivation till. Denna studie har med hjälp av en enkät tagit reda på om det är någon skillnad i motivation till det gymnasiegemensamma ämnet naturkunskap mellan klasser som läser högskoleförberedande program och yrkesförberedande program. LÄS MER