Sökning: "gymnasielärare"

Visar resultat 1 - 5 av 713 uppsatser innehållade ordet gymnasielärare.

 1. 1. Lärares arbete med extra anpassningar i de naturvetenskapliga ämnena på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Enkät; enkätundersökning; extra anpassning; interpretativistiskt; kompensatoriska perspektivet; scaffolding; Sociokulturella perspektivet; språkinriktad undervisning; stödstruktur; stöttning; gymnasielärare; naturvetenskapligt ämne;

  Sammanfattning : Med anledning av att extra anpassningar ingår i varje lärares vardag har arbetet undersökt vilka extra anpassningar som förekommer i den naturvetenskapliga ämnesundervisningen på gymnasiet utifrån lärarnas perspektiv för att öka medvetenheten i och till världens viktigaste yrke. Med hjälp av det kompensatoriska perspektivet och det språkinriktade arbetssättet har jag hermeneutiskt kunnat genomföra min enkätundersökning med några gymnasieskolor i en stad i södra Sverige som respondentgrund. LÄS MER

 2. 2. "Det första jag tänker på är islam" : En kvalitativ studie kring uppfattningen om hedersproblematik utifrån intersektionell teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandros Shehadeh; Gustavsson Ted; [2020]
  Nyckelord :hedersproblematik; gymnasielärare; religion; islam; kön; etnicitet; vistelsetid i Sverige; interaktion med omgivningen; stereotyper;

  Sammanfattning : Hedersproblematik är ett aktuellt ämne som väcker debatt kring dess komplexitet. Som blivande religionslärare står vi inför ett komplicerat uppdrag att undervisa om hedersproblematikens alla dimensioner. Genom att intervjua religionslärare på gymnasieskolor vill vi få en förståelse kring deras uppfattning om hedersproblematik. LÄS MER

 3. 3. Att lösa eller att läsa? : En kvalitativ studie om svensklärares upplevelser av sambandet mellan skönlitterär läsning i skolan och goda läsupplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Gustafsson; Hampus Dietrichsson; [2020]
  Nyckelord :Läsupplevelse; läsning; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom intervjuer med tre gymnasielärare i svenska, undersöka hur lärarna upplever sin undervisning och sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Unga läser allt mindre skönlitteratur och skolan kan ses som ungas främsta arena för läsning av skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Intervjustudie om gymnasielärares upplevelser av sin yrkesidentitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Kesti; [2020]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; gymnasielärare; intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse för gymnasielärares upplevelser  kring sin yrkesidentitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju gymnasielärare i  sydöstra Sverige. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. EU-undervisning på högstadiet och gymnasiet : En kvalitativ studie om kunskapsprogression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Borg; [2020]
  Nyckelord :social science; didactics; knowledge progression; evolvement of knowledge; EU; EU-education; secondary school teacher; high school teacher; qualitative interviews; samhällskunskap; didaktik; kunskapsprogression; EU; EU-undervisning; högstadielärare; gymnasielärare; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Trots att kunskapsområdet EU har en större plats i både grundskolans och gymnasieskolans styrdokument idag har brister i EU- undervisningen uppdagats. Eleverna ges inte tillräckliga kunskaper och går ur gymnasiet med bristande förståelse för EU och sin egen roll som EU- medborgare. LÄS MER