Sökning: "gymnasielever"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet gymnasielever.

 1. 1. Hållbarhetsbegreppets relevans bland gymnasielever : Har geografiundervisningen någon betydelse för deras uppfattning av begreppet hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Adam Hultén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gymnasieungdomars attityd till skönlitteratur : En studie om gymnasieelevers attityder kring skönlitteratur samt deras läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet; litteraturundervisning; gymnasielever; attityd; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers attityder gällande skönlitteratur i och utanför skolan utifrån gymnasieelevers perspektiv. Empirin har samlats in genom en enkät som 98 elever från fem olika klasser har svarat på. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet som en resurs i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers inlärning av det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Racaj; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; native-born students; foreign-born students; intercultural teaching; second language learning; Flerspråkighet; inrikes födda elever; utrikesfödda elever; interkulturell undervisning; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är ge ett kunskapsbidrag om hur några gymnasielever upplever att deras flerspråkighet inkluderas i svenskundervisningen för att främja språkutvecklingen. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna sin flerspråkighet och hur talar de om sin flerspråkighet? Vilka språkliga aspekter upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna påverkar inlärningar av det svenska språket? Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna att deras flerspråkighet tas tillvara i svenskundervisningen? Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där språket har en viktig funktion för elevernas inlärning. LÄS MER

 4. 4. Elevers motiv till och strategier för lärande inom programmering : En kvalitativ intervjustudie med tretton gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lale Avanesian; [2021]
  Nyckelord :programmering; Programmering 1; datavetenskap; gymnasieelever; gymnasieelevers uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför gymnasieelever väljer att studera programmering samt om hur elever går tillväga för att lära sig programmering. Syftet ska besvaras genom följande frågeställningar: 1. Vilka motiv har gymnasieelever till att studera programmering? 2. LÄS MER

 5. 5. Fjärr- och distansstudier påverkan på gymnasieelevers aktivitetsmönster : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :rugia keinan; Andrina Zidane; [2021]
  Nyckelord :Adolescents Assessment of adaptations in the school environment BAS ; Learning environments; Occupational therapy; Participation in lessons; Arbetsterapi; Bedömning av anpassningar i skolmiljön BAS ; Deltagande på lektioner; Inlärningsmiljö; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieelevers aktivitetsmönster påverkas i samband med studier hemifrån genom fjärr- och distans. En kvantitativ, deskriptiv studie utfördes för att samla in data genom en egenkonstruerad enkät. LÄS MER