Sökning: "gymnasiesärskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet gymnasiesärskolan.

 1. 1. Mellan gymnasiesärskolan och framtiden som vuxen : En kritisk studie av gymnasiesärskolans utbildningsinsatser för att utveckla elevers självständighet och delaktighet inför ett framtidan vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Catrine Fröjd; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; lagen om stöd och service; gymnasiesärskolan; arbetsförlagt lärande; frigö;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how staff at the upper secondary school's national pro- grams prepare their students for their upcoming adult life. What didactic and subject-related resources do they use in the process towards the pupils' independent adult life and how in- volved are the pupils in the transition to adulthood and future employment. LÄS MER

 2. 2. En fågel från syrenbersån - A Bird in the Arbor of Lilacs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Boketun; [2017]
  Nyckelord :Downs syndrom; KASAM; kommunikation; la¨sfo¨rsta°else; samla¨rande; sociokulturellt perspektiv; spra°kutveckling;

  Sammanfattning : Boketun, Pia (2016). En fågel från syrenbersån, en observationsstudie om kommunikation och läsförståelse hos elever med Downs syndrom, (A bird in the arbor of lilacs). Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle. Malmö Högskola. LÄS MER

 3. 3. Gymnasiesärskolan - mot en inkludering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om hur elever inom gymnasiesärskolan förbereds inför övergången från skola mot arbetsliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Eldh; Linnéa Swindell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på gymnasiesärskolan arbetar med elever för att förbereda dem inför övergången från kola mot arbetsliv. Vårt arbete utgår från en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Elever i särskolan berättar om sin skolgång med fokus på kunskap, delaktighet och kamratskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Inger Bernhardsson; [2016]
  Nyckelord :kunskap; delaktighet; kamratskap; integrering; inkludering; normalitet.;

  Sammanfattning : En ökad kunskap om hur elever i gymnasiesärskolan uppfattar sin skolgång kan vara betydelsefull när det gäller förståelse för eleverna och bidra till utveckling och planering av undervisningen i särskolan. Specialläraren ska stötta, stärka och undanröja hinder som möjliggör kunskaps utveck- ling hos elever med utvecklingsstörning och elever i behov av extra stöd. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i gymnasiesärskolan : Vi vill också bestämma - får vi det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Kristina Backström; [2015]
  Nyckelord :Upper secondary school for students with mild disabilities; mild mental retardation; participation; Gymnasiesärskolan; lindrig utvecklingsstörning; delaktighet;

  Sammanfattning : När det gäller utformning och genomförande av utbildning för ungdomar, är förutsättningarna för att lyckas med denna gynnsamma om möjligheten att känna delaktighet och att utöva inflytande för eleverna uppfylls.Syftet med denna studie är dels att undersöka hur delaktighet gestaltas för elever i gymnasiesärskolan och dels att skapa bättre förståelse för huruvida elever som ska göra sitt val av utbildning efter grundskolan/grundsärskolan känner delaktighet eller inte i den övergångsprocessen. LÄS MER