Sökning: "gymnasieskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1244 uppsatser innehållade ordet gymnasieskola.

 1. 1. Åtgärdsprogram i gymnasieskolan - en tematisk dokumentanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Hedblom; [2020-05-28]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; gymnasieskola; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskaper om innehållet i åtgärdsprogramskrivna för elever i gymnasieskolan. Mer precist har texter i 15 åtgärdsprogram analyseratsför att undersöka om och i såfall hur, innehållet förändrats under tidsperioden 2012-2019.Forskningsfrågorna har varit:1. LÄS MER

 2. 2. "Att komma för sent, så tidigt som möjligt" : En kvantitativ undersökning om ungdomar och deras uppfattning om ANDT-preventiva insatser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Alzén; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Prevention; ANDT; skola; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på en gymnasieskola uppfattar olika preventiva insatser mot användningen av alkohol, narkotika doping och tobak. LÄS MER

 3. 3. ”Vadå svenska kulturer?” - Sociologilärares erfarenheter av att undervisa om etnicitet och kultur i svensk gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elias Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :etnicitet; gymnasiesociologi; kultur; lärare; läroplan; pedagogisk diskurs; sociologi; vithet;

  Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer undersöker uppsatsen fyra sociologilärares erfarenheter av att undervisa om etnicitet och kultur inom ramen för sociologiämnet i svensk gymnasieskola. Syftet är att visa och diskutera hur de intervjuade lärarna uttolkar det centrala innehållet om kultur och etnicitet i sociologins kursplaner och att analysera hur de resonerar om att transformera detta innehåll till praktisk undervisning. LÄS MER

 4. 4. Lärande på gymnasieskolans teknikprogram : En fenomenografisk studie av några teknikelevers lärande i årskurs 3 på en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Daniel Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :lärande; gymnasieskola; fenomenografi; teknikprogram;

  Sammanfattning : Syften med denna studie är att bidra med kunskaper om hur några elever på Teknikprogrammet i en gymnasieskola förhåller sig till lärande i situationer där de själva måste ta ansvar. Följande frågeställningar behandlas: Hur uppfattar elever på Teknikprogrammet(åk3) sitt lärande i situationer där de själva måste ta ansvar? Vilka kvalitativa skillnader går att finna i hur eleverna uppfattar sitt lärande? I ett strategiskt urval för att få så stor spridning av betygsgenomsnitt som möjligt valdes 5 elever på Teknikprogrammet i årskurs 3 ut för intervjuer om sina studier. LÄS MER

 5. 5. MEDIE-OCH INFORMATIONSKUNNIGHET I GYMNASIESKOLAN : En studie i hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta för ökad måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lotta Blombäck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om medie-och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. Syftet är att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas medie-och informationskunnighet, utifrån de mål som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). LÄS MER