Sökning: "gymnasieskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1284 uppsatser innehållade ordet gymnasieskola.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Ökad delaktighet och inflytanbde i kemiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie D'Andrea; [2021]
  Nyckelord :Aktiv undervisning; anpassning; delaktighet; diffrentiering; formativ undervisning; inflytande; learning-by-doing; kemiundervisning; kemididaktik; utforskande undervisning; variation;

  Sammanfattning : I en årlig systematisk kvalitetsrapport 2019/2020 från en gymnasieskola framkom att elever generellt hade en oklar bild av vad delaktighet och inflytande i undervisningen innebär och att det i vissa klasser fanns missnöje avseende detta. Syftet med detta utvecklingsarbete är att förbättra förståelsen kring hur elever upplever delaktighet och vad inflytande betyder för elever på Naturvetenskapsprogrammet samt att ta fram underlag för undervisningsmaterial som vilar på vetenskaplig grund. LÄS MER

 4. 4. En gymnasieskola under förändring : Med fokus på gymnasiets ekonomiprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Berger; [2021]
  Nyckelord :Gymnasiets ekonomiprogram; ekonomisering; sociala medier; motivationsteori; pedagogik;

  Sammanfattning : Hela idén med min uppsats har varit ett intresse och nyfikenhet om varför gymnasiets ekonomiprogram har varit och är så attraktivt att söka, i genomsnitt 7,7 % ökning per år mellan 2011–2019. Uppsatsens syfte har varit att söka en eventuell förklaring mellan ekonomiseringen av samhället och det ökade intresset för att studera på gymnasiets ekonomiprogram. LÄS MER

 5. 5. Gymnasiestudenters akademiska motivation : En studie om könsskillnaders och gymnasieinriktningars påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Angelica Wickman Tiller; Christoffer Stige; [2021]
  Nyckelord :Academic motivation; biological sex; high school program; high school; interest; HS28 - AMS; Akademisk motivation; biologiskt kön; gymnasieinriktning; gymnasieskola; intresse; HS28 - AMS;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att undersöka om biologiskt kön och gymnasieinriktninghade en påverkan på studenters akademiska motivation. Kunskap om vad som påverkarstudenters motivation kan hjälpa gymnasieskolan att utveckla anpassade metoder ochläroplaner för att bemöta studenternas behov. LÄS MER