Sökning: "gymnasieskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1441 uppsatser innehållade ordet gymnasieskola.

 1. 1. Elevmobilitet inom det geografiska området för Fritt Sök : En kvantitativ analys av samverkansavtalet för Skånes gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Ek; [2023]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; Gymnasieskola; Samverkansavtal; Fritt Sök; Regressionsanalys; Studentmobilitet; Doreen Massey;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka och synliggöra samband mellan bakgrundsegenskaper och elevmobilisering inom ramen för samverkansavtalet Fritt Sök i Skåne och västra Blekinge. Fritt Sök innebär att elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka sig till gymnasiala utbildningar inom samtliga kommuner som ingår i avtalet, och samtidigt prioriteras i första hand oberoende av var de befinner sig innanför samverkansområdets gränser. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnéa Gren; [2023]
  Nyckelord :vetenskapligt skrivande; akademiskt skrivande; svenskundervisning; gymnasieskolan; gymnasieelever; gymnasiearbetet;

  Sammanfattning : Den här systematiska forskningsöversikten undersöker det vetenskapliga skrivandets roll i gymnasieskolan. Tidigare forskning om vetenskapligt skrivande i gymnasieskolans undervisning, lärares syn på det vetenskapliga skrivandets roll och studenters uppfattning om de färdigheter i vetenskapligt skrivande de fått med sig från tidigare gymnasieutbildning, undersöks, beskrivs och kategoriseras för att öka förståelsen för vetenskapligt skrivande som en del av svenskundervisning i gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER

 4. 4. En vidgad syn på läsning : Användning och läsning av multimodala texter i en anpassad grund- och gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jonna Råsten; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogik; multimodalitet; det vidgade textbegreppet; läsförståelse; anpassad skola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur en lärare i en anpassad en anpassad grund- och gymnasieskola arbetar med läsning ur ett vidgat perspektiv för att möjliggöra alla elevers förståelse och deltagande. Utöver detta undersöks hur kommunikation, språk och läsförståelse främjas via olika semiotiska modaliteter. LÄS MER

 5. 5. Upplever gymnasieungdomar stress och hur hanterar de stressen? : En studie om stress och copingstrategier bland gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Petter Wanjura; Hampus Bergström; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskola; stress; stresshantering; coping; coping strategier; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om elever i årskurs 1–3 på gymnasiet upplever stress, vilka copingstrategier de använder sig av för att hantera/förebygga stress samt om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i upplevd stress och val av copingstrategier. Metoden som användes var av kvantitativ ansats. LÄS MER