Sökning: "gymnasieskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1519 uppsatser innehållade ordet gymnasieskola.

 1. 1. Det är roligt att vara i skogen : En kvalitativ utvärdering av en ekologisk fältundersökning på en gymnasieskola och elevernas upplevelse av undervisning i vetenskaplig metod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Arvid Törnblom; [2024]
  Nyckelord :fältundersökning; gymnasiet; lektionsmaterial; organiserande syften;

  Sammanfattning : ”Kanteffekt – en ekologisk undersökning” är titeln på ett lektionsmaterial ämnat för elever i kursen biologi 1 på naturprogrammet i gymnasiet. Syftet med denna studie har varit att utvärdera detta material med hjälp av en didaktisk modell, organiserande syften. Modellen kan användas för utvärdering av undervisning. LÄS MER

 2. 2. Boogie-woogie-skolan : Pianoelevens väg till lustfylld improvisation

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :William Isaksson; [2024]
  Nyckelord :boogie-woogie; improvisation; pianoundervisning; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij;

  Sammanfattning : Med anledningen av att jag upptäckt en stor rädsla för improvisation bland elever har syftet med utvecklingsarbetet varit att undersöka hur en lektionsserie i musikstilen boogie-woogie inverkar på pianoelevers relation till improvisation. Undersökningen har genomförts på individuella pianolektioner, på en gymnasieskola, där lektionerna bestått av specifika metodiska tillvägagångsätt för improvisation inom ramen för den givna musikstilen. LÄS MER

 3. 3. Differentierad undervisning – Ett sätt att tänka kring elevers extra anpassningar i klassrummet : En kvalitativ studie om specialpedagogers, lärares och elevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emelie Jansson; Anja Hartnor; [2024]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; Extra anpassningar; Motivation; Relationer; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Hartnor, Anja och Jansson, Emelie (2024). Differentierad undervisning: Ett sätt att tänka kring elevers extra anpassningar i klassrummet - En kvalitativ studie om specialpedagogers, lärares och elevers uppfattningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 4. 4. ”Vi lever trots allt i ett svenskt samhälle, anpassat till det de säger” : En kvalitativ intervjustudie om SVA-elevers och skolledares uppfattningar och erfarenheter av interkultur samt inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johanna Breime; [2024]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SVA-elever; rektorer; gymnasiet; interkultur; inkludering;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete tar avstamp i tidigare forskning som behandlar hur skolan bemöter elever med svenska som andraspråk. Både forskning samt diverse myndigheter rapporterar om att barn med utländsk bakgrund utsätts för trakasserier, diskriminering samt rasism i svensk skola. LÄS MER

 5. 5. MED KUNSKAPEN I HÄNDERNA : En intervjustudie om digitala och analoga arbetssätt i samverkan inom bild på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Therése Granholm; [2024]
  Nyckelord :Bild; digitalisering; digitala arbetssätt; digital teknik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har varit en del av bildundervisningen inom grund- och gymnasieskolan sedan läroplanerna reviderades 2011. Den digitala tekniken är under ständig utveckling och har inneburit ett stort ansvar för lärare vad gäller undervisning och fortbildning. LÄS MER