Sökning: "gymnasieskolans historia"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden gymnasieskolans historia.

 1. 1. Nutidens Kina i Sverige : En läromedelsanalys av Kinas nutidshistoria i svenska läroböcker för ämnet historia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Adam Lockner; [2019]
  Nyckelord :Historiebruk; Diskursanalys; Kina; “Den andre”; Bilder; Orientalism; Läroböcker;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vilka bilder av det nutida Kina, och vilket historiebruk som förmedlas i sju svenska läroböcker för gymnasieskolans historieämne. Detta görs genom en kvalitativ text- och bildanalys som delas in i två delar; en orientalistisk diskursanalys om skapandet av “den andre” utifrån Hägerdals två teoretiska begrepp Exotism, i denna undersökning kallad “Den andre”, och Positionell överlägsenhet, samt Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. LÄS MER

 2. 2. Ämnesövergripande arbetssätt –ur ett lärarperspektiv igymnasieskolan : En empiristyrd tematisk analysstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Bertil Lundell; [2019]
  Nyckelord :interdisciplinary working methods; integrated curriculum; integrated science; interdisciplinary collaboration; teacher collaboration; thematic instruction; upper secondary school; ämnesövergripande arbetssätt; ämnesintegration; ämnessamverkan; problembaserad undervisning; lärarsamverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Ett ämnesövergripande arbetssätt har både en lång historia och genererar goda resultat,trots detta förskjuts lärarnas uppdrag mot andra, i vissa fall disparata, arbetsuppgifter inom utbildningsväsendet. Hur kommer det sig, är ett ämnesövergripande arbetssätt för svårt? Eller finns det andra förklaringar, det är det som denna studie skall försöka att titta närmare på. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i bildlärarutbildningen : En intervjustudie om studenters erfarenheter och upplevelser av digitala verktyg inom bildlärarundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Moa Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Bildundervisning; bildlärarutbildning; lärarprofession; digitala verktyg; ämneskonception; digitalisering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur bildlärarstudenter och nyutexaminerade bildlärare upplever att digitala verktyg implementerats i deras bildlärarutbildning. Studien har haft en kvalitativ ansats och genomförts genom intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs och förklaras Förintelsen i historieläroböcker? : En kvalitativ textanalys av tre läroböcker för Historia 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1990-talet började historieforskning om Förintelsen att resultera i böcker och avhandlingar som skapade debatter bortom den akademiska världen. Debatten handlade lika mycket om de psykologiska aspekterna bakom mördandet som den handlade om skuldfrågor i både länder och institutioner som dessförinnan hållit sig utanför debatten. LÄS MER

 5. 5. Saknas den historiska dimensionen? : Om matematikens kulturhistoria ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Jörgen Nilsson; [2017]
  Nyckelord :history of matematics; mathematics didactics; literature study; matematikhistoria; matematikdidaktik; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om matematikens kulturhistoria ur ett didaktiskt perspektiv i gymnasieskolans undervisning. Syftet är dels att undersöka hur lärare och elever ser på matematikens historia och dess inkluderande i matematikundervisningen, dels om det finns en diskrepans mellan olika läroboksförfattare hur man tolkar Skolverkets intention om att ge eleverna möjlighet att relatera matematiken till ett historiskt sammanhang. LÄS MER