Sökning: "gymnastik lekar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden gymnastik lekar.

 1. 1. "Jag tycker det ser jättebra ut" : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare tolkar ett kunskapskrav och bedömer elevers rörelseutförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Blomqvist; Elin Sköld; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar ett kunskapskrav och utifrån det bedömer elevers rörelseförmåga. Hur tolkar lärare i idrott och hälsa kunskapskravet "Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget"? Hur bedömer lärare i idrott och hälsa elevers rörelseförmåga avseende ovanstående kunskapskrav utifrån tre filmsekvenser? Metod Detta är en kvalitativ intervjustudie, där det deltog sex lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs 7-9. LÄS MER

 2. 2. Släng inte bara in en boll : En kvalitativ studie om lärares undervisningsinnehåll med avseende på bollspel och bollekar i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Siverbo; Jesse Turkulainen; [2016]
  Nyckelord :Ball games; ball exercises; physical education and health; curriculum theory; Bollspel; bollekar; undervisning; idrott och hälsa; idrott och hälsa 1; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och diskutera resultaten utifrån läroplansteori som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 3. 3. Inkilning i idrott – Bara en rolig tradition? : Erfarenheter och upplevelser av inkilning bland idrottande ungdomar och idrottsstudenter

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Olof Unogård; [2014]
  Nyckelord :Hazing; sports; youth; sports students; students; sport high schools; violence; Bourdieu; Inkilning; idrott; ungdomar; idrottsstudenter; studenter; idrottsgymnasier; våld; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte var att studera unga idrottares och idrottsstudenters erfarenheter och upplevelser av inkilning i idrottsliga sammanhang. Centrala frågeställningar var (1) i vilken utsträckning har unga idrottare och idrottsstudenter erfarenhet av att ha blivit inkilade? (2) Hur går inkilningar till? (3) Hur beskriver unga idrottare och irottsstudenter sina upplevelser av inkilning? (4) Vilken inställning har unga idrottare och idrottsstudenter till inkilning? (5) I vilken utsträckning har unga idrottare och idrottsstudenter hört talas om inkilning?MetodMetoden var en enkät om 39 frågor med inslag av kvalitativa frisvarsfrågor. LÄS MER

 4. 4. "Det gäller ju att uppmuntra eleverna att titta över tröskeln” : En studie av den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Bogren; Michaela Grinsfeldt; [2013]
  Nyckelord :idrottsundervisning; skolan; funktionsnedsättning; särskolan;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att studera den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv samt analysera faktorer som kan hindra respektive främja fysisk aktivitet. Följande frågeställningar utgår studien ifrån: Hur uppfattar lärarna elevernas fysiska aktivitet? Vilken form av stöd och resurser använder lärarna för att främja elevernas fysiska aktivitet? Hur upplever lärarna elevernas sociala samspel?  MetodStudien utgår från sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer av lärare inom idrott och hälsa verksamma på gymnasiesärskolor i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelser av KASAM : känsla av sammanhang i idrottsundervisningen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helene Söderström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt syfte i den här studien har varit att undersöka i vilken utsträckning elever i skolan upplever känsla av sammanhang på idrottsundervisningen. Känsla av sammanhang eller KASAM som begreppet heter handlar om i hur hög grad man upplever olika komponenter i tillvaron (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). LÄS MER