Sökning: "högstadielever"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet högstadielever.

  1. 1. De[lärarna]ska ju inte komma från Mars och inte fatta någonting - En kvalitativ studie om elevers uppfattning om sex- och samlevnadsundervisning.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Heidi Jerkrot; Lai-Yin Chan; [2009]
    Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; högstadielever;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Jennie Johannisson (2008) har i ”Är man inte trovärdig när man pratar om sex ochsamlevnad så blir man kapad vid knäna” undersökt lärares metoder och förutsättningar i sex- ochsamlevnadsundervisning. Skolor som lärarna arbetar på har högt anseende när det gäller sex- ochsamlevnadsundervisning. LÄS MER