Sökning: "häkte"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet häkte.

 1. 1. Lätt att göra rätt? - en kvalitativ studie om häktespersonals omsättning av Kriminalvårdens värdegrund i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bektic; Josefine Larsson; [2021-08-25]
  Nyckelord :kriminalvården; häkte; värdegrund; etik; omsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur häktespersonal inom Kriminalvården upplever att verksamhetens etiska värdegrund omsätts i praktiken, samt om det vägledande arbetshäftet för etikarbete inom Kriminalvården används i det dagliga arbetet. Empirin utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar på häkten runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 3. 3. "Där samhället har svikit..." : En kvalitativ studie om kriminalvårdares tankar om brottslighetens orsaker och hur de påverkar motivationen till deras arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Louice Magnusson; Lovisa Wernolf; [2021]
  Nyckelord :Brottslighet; Motivation; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida motivationen hos sju anställda inom Kriminalvården påverkas av deras egna tankar och funderingar kring brottslighet som fenomen och dess orsak. Vi har genomfört en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med anställda på ett häkte i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Suicidprevention inom Kriminalvården : En kvalitativ studie av anställdas upplevelser av "Handboken för suicidprevention"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Alexander Walleräng; [2020]
  Nyckelord :Suicide prevention; prison; guidelines; experiences; interview study.; Suicidprevention; Kriminalvård; Handbok; Upplevelse; Intervju;

  Sammanfattning : Walleräng, A. (2020). Suicide prevention within the Swedish Prison and Probation service – Employees experiences of “Guidelines for suicide prevention”. Bachelor thesis in Public Health Science. LÄS MER

 5. 5. Förbud mot att sätta in pengar till intagna i anstalt och häkte : En uppsats om Kriminalvårdens rätt att anta bindande föreskrifter utifrån egendomsskyddet och normgivningsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Kriminalvården; egendomsskydd; normgivningsmakten; verkställighetsföreskrift; EKMR; fängelselagen; häkteslagen; Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER