Sökning: "hälsa Tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden hälsa Tillväxt.

 1. 1. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel

  Magister-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Almohannad Alahmad; [2022]
  Nyckelord :Frysning; ; förskämning; hållbarhet; mikroorganism; upptining;

  Sammanfattning : Metoder för att bevara mat har varit en viktig aspekt för att säkra livsmedelsförsörjningen genom historien. Frysning och andra konserveringsmetoder har använts med framgång under årens lopp för att förlänga livsmedels hållbarhetstid, men det finns ibland mikroorganismer på livsmedel som kan växa till mängder som kan leda till sjukdom och utgöra problem för individers hälsa, eller så kan de förskämma livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Pandemins påverkan på sjuksköterskors hälsa

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Hedin; Daniela Gonzalez Berrios; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; coronavirus; hälsa; närstående; patienter; utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemins utbrott resulterade till att arbetet sjuksköterskor utförde blev högintensivt. Sjuksköterskor arbetade efter sin profession genom att ta ansvar och främja omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning visar att pandemin påverkade sjuksköterskor på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Klimatförändringarnas påverkan på juvenila laxfiskars vinteröverlevnad och tillväxt i ett korttidsreglerat vattendrag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Joel Schill; [2022]
  Nyckelord :Korttidsreglering; öring; lax; Gullspångsälven; inSTREAM;

  Sammanfattning : Already within 10-20 years, the average temperature risks exceeding the 1.5 degree target limit and we can expect more extreme weather in the form of increased precipitation. Hydropower plants hinder the possibility of freshwater species to migrate between for example their spawning grounds and rearing habitat. LÄS MER

 4. 4. Beteenden hos befruktad allmän dammussla (Anadonta anatina) i en stressande miljö : Kritiskt temperaturmaximum (KTM) i relation till befruktning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Blad; [2022]
  Nyckelord :Global warming; critical thermomaximum CTM ; freshwater mussel; glochidia larvae; common duck mussel Anodonta anatina ; acclimatization; temperature; Global uppvärmning; critiskt termomaximum KTM ; sötvattensmussla; glochidielarver; allmän dammussla Anodonta anatina ; acklimatisering; temperatur.;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen förväntas öka jordens medeltemperatur framledes, vilket innebär att nederbördmönster kommer att ändras till följd av torka och översvämningar. Detta kommer att innebära ett ökat hot för många sötvattensmusslor, som redan är en av de mest hotade grupperna i världen. LÄS MER

 5. 5. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER