Sökning: "hälsa arbetstid"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden hälsa arbetstid.

 1. 1. Könsskillnader i stress : - en kvantitativ studie om föräldrars självskattade stress i relation till arbetstid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karolina Ros; Julia Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Stress; Könsskillnad; Arbetstid; Rollstressteori; Rollkonflikt; Rollexpansionsteori; Doing Gender;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett välmående samhälle är bland annat jämställdhet när det kommer till psykisk hälsa. I dagens samhälle sjukskrivs allt fler till följd av stress och stressrelaterade sjukdomar. Mycket tyder dock på att upplevelse av stress och stressrelaterade sjukdomar är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av administrativt arbete inom omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christian Holm; Thérèse Novik; [2021]
  Nyckelord :Administrative work; documentation; experiences; nursing care; nurses; work environment; arbetsmiljö; dokumentation; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor spenderar mycket av sin arbetstid med dokumentation och samordning med andra vårdinstanser. Omfattande information om komplexa resurskrävande patienter är en nyckelfaktor för ett säkert överlämnande mellan avdelningar och sjuksköterskor. Dokumentationsarbetet sker nästan uteslutande i IT-baserade miljöer. LÄS MER

 3. 3. "Man måste hjälpas åt att sätta gränser för annars kommer det inte gå bra i slutändan" : En kvalitativ studie om social och organisatorisk arbetsmiljö utifrån ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv i en kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Felicia Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Arbetsbelastning; Förläggning av arbetstid; Kränkande särbehandling;

  Sammanfattning : Sambandet mellan social och organisatorisk arbetsmiljö och den anställdes hälsa är väl etablerat, varav på senare tid har det betonats allt mer att en bristande social och organisatorisk arbetsmiljö är den viktigaste riskfaktorn till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i arbetslivet. Denna studie syftade till att undersöka social och organisatorisk arbetsmiljö i en kommun, huvudsakligen med utgångspunkt i chefers upplevelser ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vikten av sociala relationer på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om yrkesarbetandes psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Jersenius; Therese Ramevik; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; arbetstillfredsställelse; Covid-19; distansarbete; sociala relationer; arbetssätt; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur Covid-19 pandemin har påverkat yrkesarbetandes psykiska hälsa till följd av minskad social kontakt på arbetsplatsen. Tidigare forskning har berört ämnet globalt, denna studie avsåg därför att ta reda på hur yrkesarbetande i Sverige har påverkats. LÄS MER

 5. 5. Optimering av schemaläggning utifrån Leans principer : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Malin Holmberg; Victoria Karlsson Sokolov; [2021]
  Nyckelord :cornerstone model; lean; utilization rate; process; process mapping; scheduling; hörnstensmodellen; lean; nyttjandegrad; process; processkartläggning; schemaläggning;

  Sammanfattning : The profession of naprapathy came to Sweden in 1970 and has been a certified profession in Swedish health care since 2007. Given that naprapathy is relatively new in Swedish healthcare and is mainly conducted by private actors, it is of great interest to investigate what is considered an effective clinic, "more Lean", linked to the time optimization of a naprapath and more specifically the scheduling. LÄS MER