Sökning: "hälsa i ett historiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden hälsa i ett historiskt perspektiv.

 1. 1. Läkande miljöer, arkitekturens påverkan på psykisk hälsa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Josefine Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att utreda på vilket sätt arkitekturen runt omkring oss påverkar vårt välmående. I arbetet undersöks detta med syftet att se hur arkitekturen kan användas inom psykiatrin för att påskynda och förbättra vården. LÄS MER

 2. 2. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 3. 3. Mobilisering av patienter som genomgår kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Rudin; [2018]
  Nyckelord :Mobilisering; Immobilisering; CRRT; Intensivvård; Kontinuerlig dialys;

  Sammanfattning : Intensivvård är en vårdnivå som har utökade resurser att ta hand om patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. En intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård vilket innebär vidareutbildning i att ha utökad förståelse för kroppens fysiologiska processer, för medicinskteknisk utrustning och för att ha utökad handlingsberedskap att hantera patienters snabbt påkomna svikt. LÄS MER

 4. 4. Att etablera och integrera i Sverige : En studie utifrån nyanländas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Johansson Sundel; Emmy Örtlund; [2018]
  Nyckelord :Sociology; newly arrived; perspectives; integration; establishment; Sweden; symbolic interactionism; network; identity; the Swedish language; exclusion; Sociologi; nyanlända; perspektiv; integrering; etablering; Sverige; symbolisk interaktionism; nätverk; identitet; segregering; det svenska språket; utestängning;

  Sammanfattning : Utifrån ett historiskt perspektiv är Sverige ett land som människor från olika delar av världen invandrat till. Framförallt under 1900-talet ökade invandringen till Sverige, inte minst under 1960-1970 talet där vi kan urskilja en kraftig ökning av arbetsinvandring. LÄS MER

 5. 5. Är bilder i läromedel i teknik normutmanande? : En semiotisk bildanalys av bilder i läromedel i teknik för åk 4–6 ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Petter Falch; [2018]
  Nyckelord :Gender; image analysis; technology learning materials; middle school; Genus; bildanalys; teknikläromedel; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som tilldelas flickor/kvinnor och män/pojkar i bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet och hur det påverkar konnotationer som skulle kunna uppkomma ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att bilder kan påverka normer och att Skolverket tydligt instruerat att vissa normer ska utmanas har bilder i två läromedel i teknik granskats. LÄS MER