Sökning: "hälsa kriminalvård"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden hälsa kriminalvård.

 1. 1. KRIMINALVÅRDARES UPPLEVELSER AV DUBBELBELÄGGNING INOM SVENSK KRIMINALVÅRD : En kvalitativ fallstudie om kriminalvårdares upplevelser och erfarenheter kring de förutsättningar arbetet med dubbelbeläggning medför

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Melis Cigel; Sofie Ólafsdóttir Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :cell shering; workrelated stress; correctional officer; coping strategies; subcultures; prison climate; dubbelbeläggning; arbetsrelaterad stress; kriminalvårdare; copingstrategier; subkulturer; anstaltsklimat;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genom åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer undersökt hur kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför. Detta för att belysa hur fenomenet dubbelbeläggning inom svensk kriminalvård ser ut i nuläget utifrån kriminalvårdare, samt för att eventuellt kunna identifiera möjliga förbättringsområden vad gäller deras arbete med dubbelbeläggning. LÄS MER

 2. 2. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 3. 3. Att vara flexibel i metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :frivårdsinspektörer; standardiserade metoder; handlingsutrymme; professionalitet; Kriminalvård;

  Sammanfattning : Rasmusson, A & Sjöholm, T. Att vara flexibel. En inblick i standardiserade metoders påverkan på frivårdsinspektörer. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Halvvägshus som återfallsprevention. En systematisk litteraturstudie över återfallspreventiva effekter med halvvägshus i kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Valtonen; [2015]
  Nyckelord :Brottsprevention; Halvvägshus; Kriminalvård; Utslussning; Återfallsbrottslighet;

  Sammanfattning : 70 % av de som avtjänat ett fängelsestraff återfaller i brott inom tre år. För att förbereda klienterna inför den kritiska tiden efter frigivning kan de erbjudas placering på halvvägshus. Svensk forskning om halvvägshus är fortfarande begränsad. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av det svenska anstaltslivet : En fenomenologisk studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victor Karlsson; [2014]
  Nyckelord :fenomenologi; livsvärldsperspektiv; intagna; anstaltsliv; kriminalvård;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att med en fenomenologiskt ansats undersöka hur det svenska anstaltslivet upplevs av intagna. Den tidigare forskningen inom ämnet visade på att det finns flera faktorer som samspelar i hur erfarenheten av verkställighetstiden kommer utformas, studien lyfter följaktligen fram dessa fyra centrala teman: relationer, organisationssystem, självkänsla och utanförskapets effekter. LÄS MER