Sökning: "hälsa och långtidssjukskriven"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hälsa och långtidssjukskriven.

 1. 1. Långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa : Kvinnors upplevelser av att vara sjukskrivna och återvända till arbetet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Ågstrand; [2018]
  Nyckelord :Long-term sick leave; mental illness; return to work; semi- structured interviews; women’s experiences.;

  Sammanfattning : Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Denna studie syftade till att undersöka vad det innebär för kvinnor att vara långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och återvända till arbetet. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av långtidssjukskrivna kvinnors livskvalitet – Projektet Fyrklövern

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Fransson; Frida Lundin; [2011-11-24]
  Nyckelord :Women; Long-term sickness; Quality of life; Mental health; Horticultural therapy; Supported Employment;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa samt värk är de vanligaste orsakerna till att människor upplever sitt hälsotillstånd som nedsatt. Bland kvinnor utgör dessa tillstånd tre fjärdedelar av sjuk- och aktivitetsersättningar. LÄS MER

 3. 3. Arbetsåtergång och självskattad hälsa hos långtidssjukskrivna individer med tidsbegränsad sjukersättning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Lundvik; [2011]
  Nyckelord :long term sickness absence; rehabilitation; return to work; self-rated health; långtidssjukskrivning; rehabilitering; arbetsåtergång; självskattad hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga långtidssjukskrivnas hälsa före och efter avslutad intervention samt studera vilka faktorer som hindrat alternativt främjat återgång i arbete hos individer med tidsbegränsad sjukersättning.Metod: Studien baseras på data från EU-projektet ”SAMKLANG” som är en longitudinell interventionsstudie. LÄS MER

 4. 4. Se din möjligheter istället för dina begränsningar!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Héloïse Mondélus; Anneli Densfelt; [2006]
  Nyckelord :Långtidssjukskriven; arbetslös; rehabilitering; Zenit Dialog; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta examensarbete handlar om långtidssjukskrivna arbetslösa personer som har varit med i ett rehabiliteringsprojekt på Zenit Dialog AB i Hässleholm, detta är ett kunskapscenter inom arbetsliv, hälsa och lärande. Vårt syfte med arbetet är att undersöka på vilket sätt Zenits rehabilitering har påverkat långtidssjukskrivna arbetslösas möjligheter att återgå till arbete. LÄS MER