Sökning: "hälsa och sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade orden hälsa och sociala medier.

 1. 1. Förskolans spegelbild via egna sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Berglund; [2024]
  Nyckelord :förskola; samverkan; sociala medier; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och diskutera hur förskolor utan centralt beslutad digital lösning väljer att förmedla sin verksamhet via sociala medier. Studien är en kvalitativ studie som har genomförts genom semistrukturerade intervjuer av två förskollärare. Studien analyserar också förskolornas publicerade material på Instagram. LÄS MER

 2. 2. Patientens förväntningar på fysioterapeuten och dess påverkan på behandling : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Byström; Elis Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Fysioterapeut; genus; målsättning; patientdelaktighet; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mötet mellan vårdgivare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet där patientdelaktighet och målsättning har visat sig vara betydelsefulla för resultat i rehabiliteringen. Genus, de socialt och kulturella föreställningarna, leder till att det inte alltid är jämställt mellan könen och därmed inom vården. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier, självkänsla och ångestsymptom hos högstadieflickor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Raderius; [2024]
  Nyckelord :Sociala medier; ångestsymptom; generaliserad ångest; självkänsla; psykisk hälsa; social jämförelse; Generalized Anxiety Disorder 7-item scale; Rosenberg Self-Esteem Scale;

  Sammanfattning : Det finns en växande oro för den inverkan som sociala medier har på ungas psykiska hälsa. Sociala jämförelser och orealistiska skönhetsideal nämns ofta i relation till sådana samband. Flickor i tonåren rapporterar högre förekomst av psykiska besvär samt lägre självkänsla än pojkar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av hälsolitteracitet hos föräldrar som är tveksamma till vaccination av sina barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Vestin; Jenny Back Ågren; [2024]
  Nyckelord :Childhood vaccination; health literacy; hesitance; interview study; thematic analysis; Barnvaccination; hälsolitteracitet; intervjustudie; tematisk analys; tveksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård, vars uppgift bland annat är att följa och stödja barnets hälsa och utveckling. Forskning visar att vaccination är den enskilda orsaken till att sjukdomsutbrott i samhället har minskat. Trots detta råder ibland tveksamhet hos föräldrar att vaccinera sina barn. LÄS MER

 5. 5. MASK ON MASK OFF En kvalitativ intervjustudie om ungas psykiska hälsa och identitetsskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Jimenez; [2023-10-12]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; identitetsskapande; normer; stigma; Goffman; sociala medier; skola; främjande insatser;

  Sammanfattning : Ungas psykiska hälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, och för att samhället i stort ska kunna skapa bättre förutsättningar för unga behöver vi bättre kunskap om hur unga själva resonerar om psykisk hälsa och vad som får dem att må bra respektive dåligt. Det behövs kunskap om vilka strategier de har och vilket stöd de behöver. LÄS MER