Sökning: "hälso- sjukvård lag"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hälso- sjukvård lag.

 1. 1. Molntjänster inom svensk hälso och sjukvård : En kvantitativ undersökning av svenska befolkningens sentiment mot lagring i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kasper Löf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att vara världsledande inom e-hälsa vid år 2025, något som fått namnet e-hälsa 2025. En viktig del av e-hälsa 2025 är införandet av molntjänster inom Sveriges hälso- och sjukvård, då molntjänster kan bidra med högre kvalité på vården, ge medborgare bättre vård, minska vårdkostnader, öka effektiviteten, bidra till informationsdelning och minska koldioxidutsläppen. LÄS MER

 2. 2. Experimentella behandlingar och forskning på människor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Bergius Hartman; [2022]
  Nyckelord :Health Care; Science on Humans; Experimental Treatments on Humans; Informed Consent; Sciences Without Informed Consent; Hälso- och sjukvård; forskning på människor; experimentella behandlingar på människor; informerat samtycke; forskning utan samtycke;

  Sammanfattning : Behandlingar inom hälso- och sjukvården måste överensstämma med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE) för att erbjudas patienter enligt svensk rätt. Däremot underställs inte medicinsk forskning som avser människor kravet på VBE eftersom behandlingar som ges till människor inom ramen för forskning inte har beprövats i samma utsträckning som behandlingar inom hälso- och sjukvården och anses såldes inte lika effektiv och säker. LÄS MER

 3. 3. Vilka erfarenheter har personer med psykisk sjukdom av att söka vård för fysiska besvär? : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Isabelle Sjöbeck; Caroline Nordin; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; fysisk hälsa; omvårdnad; psykisk sjukdom; patienter; stigma; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är ett ständigt ökande problem i samhället, där denna patientgrupp ofta utsätts för stigma och fördomar. Fördomar som finns bland vårdpersonal påverkar dessa patienters hälso- och sjukvård, i synnerhet när de behandlas utanför den psykiatriska avdelningen. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av tolkanvändning i vården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emilia Anjou; Ebba Haidl; [2021]
  Nyckelord :Communication; Interpreter; Literature review; Patient experience; Person centered care; kommunikation; litteraturstudie; patientens upplevelser; personcentrering; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration har ökat de senaste åren och därmed ökat behovet av tolkar i hälso- och sjukvården. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är grunden för en god vårdrelation, något som hindras när det finns en språkbarriär. LÄS MER

 5. 5. Kan innovationsförmågan öka genom tvärprofessionellt lagarbete inom vården? : En kvalitativ studie om förutsättningar för samarbete i team för att skapa innovation i hälso- och sjukvården

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Maria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :healthcare; collaboration; collaboration environment; innovation; continuous improvement; hälso-och sjukvård; innovation; samarbete; samarbetsmiljö; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Samarbete i välfungerande lag kommer sannolikt att känneteckna framtidens vård, där kombination av olika kompetenser blir viktigare än enskilda professioners insatser. Forskning visar att tvärprofessionellt samarbete är ett område där många olika faktorer påverkar patient- och personalnöjdhet, organisatorisk effektivitet och förutsättningar för innovation. LÄS MER