Sökning: "hälsofrämja"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hälsofrämja.

 1. 1. Släcka bränder och tända gnistor. : Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annika Niklasson; Tove Jais Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; EHT; förebygga; hälsofrämja; KASAM; patogent perspektiv; ramfaktorteori; rektor; salutogent perspektiv; samverka; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Humor i socialt arbete, på vilket sätt? : -En kvalitativ undersökning om användandet av humor i arbetet med klienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Löfqvist; Anita Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Social work; humor; tool; healthpromoting; professional; ethics; client; Socialt arbete; humor; verktyg; hälsofrämja; professionell; etik; klient;

  Sammanfattning : Tanken om humor som ett professionellt verktyg slog oss då vi insåg att den anses som en utav socialarbetarens viktigaste egenskap, enligt den etiska koden för socialt arbete. Vi båda har alltid använt humor spontant i arbetet med människor. LÄS MER