Sökning: "hälsofrämjande arbete äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbete äldreomsorg.

 1. 1. Chefers hälsofrämjande arbete och ledarskap för den psykosociala arbetsmiljön : en kvalitativ studie inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Bladh; [2015]
  Nyckelord :Vård och omsorg; äldreomsorg; chefer; hälsofrämjande arbete; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg påverkas mycket av stress, hög arbetsbelastning och alltför få anställda. Samtidigt påverkas arbetsmiljön av chefens hälsofrämjande arbete och ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Äldre kvinnliga undersköterskors upplevelser av betydelse för bibehållen arbetsförmåga

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pia Högqvist; [2013]
  Nyckelord :Behavioral medicine; health promotion; sense of coherence; social cognitive theory; work ability; Arbetsförmåga; beteendemedicin; hälsofrämjande; känsla av sammanhang; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och inom undersköterskeyrket, som är kvinnodominerat, märks detta tydligare. Det finns därmed anledning att uppmärksamma och kartlägga vad som upplevs främja kvinnors arbetsnärvaro och arbetsförmåga i detta yrke. LÄS MER

 3. 3. Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? : En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete kring hälsofrämjande insatser fungerar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Daria Witaszczyk; Linn Blomberg; [2012]
  Nyckelord :elderly care; occupational health service; workplace; health promotion; communication; cooperation; Äldreomsorg; företagshälsovård; arbetsplats; hälsofrämjande; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är en arena där det finns goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Inom äldreomsorgen finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller att förändra arbetssituationen och på så vis förbättra de anställdas hälsa. LÄS MER

 4. 4. ”Det är länken mellan kund och kök som skall få gästen att äta!” - En studie om måltidsföreståndares uppfattningar om hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maksim Pettersson Löfgren; [2011-02-16]
  Nyckelord :hälsa; måltidsföreståndare; hälsofrämjande arbete; måltidsverksamhet; måltidens fem aspekter;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar bland annat sin utgångspunkt i modellen Måltidens fem aspekter (MFA) och hur man kan arbeta med modellens olika delar för att verka hälsofrämjande mot sina gäster. En annan utgångspunkt är olika defintioner av begreppet hälsa. LÄS MER

 5. 5. Göteborgsmodellen. Några äldres tankar om äldreomsorgen i allmänhet och Göteborgsmodellen i synnerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Bernmar; Cecilia Olson; [2011-02-08]
  Nyckelord :Salutogen; äldreomsorg; delaktighet; Göteborgsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att lyfta fram de äldres röster när det gäller införandet av Göteborgsmodellen. Vi ville undersöka deras upplevelser och tankar kring den nya utformningen av äldreomsorgen. Vidare ville vi undersöka om Göteborgsmodellen kan beskrivas som salutogen. LÄS MER