Sökning: "hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1240 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbete.

 1. 1. Frigöra tid inom verksamhetsområdet ortopedi - en fallstudie av Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Kaspersson; William Anderberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Långa dagar med påfrestande arbete har speglat vården under en lång tid där kapaciteten inte alltid räcker till eller planeras tillräckligt väl. Verksamhetsområdet ortopedi på Sahlgrenska påverkas av dessa utmaningar och möjligheten att frigöra tid för Sahlgrenskas vårdprofessioner ses således som en utmaning som vidare försvårar möjligheten att optimera arbetsuppgifter utifrån kompetens. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS STRATEGIER I HÄLSOFRÄMJANDE MÖTEN MED BARN MED ÖVERVIKT OCH OBESITAS En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elise Jacobson; Anna Rönnegård; [2023-06-28]
  Nyckelord :Barn 6-18 år; hälsofrämjande arbete; obesitas; strategier; sjuksköterskor; vårdnadshavare; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av världens barn är överviktiga och obesa och det är ett stort problem för samhället och de drabbade. Barn och unga med övervikt och obesitas har en stor risk för livslånga komplikationer och kan behöva medicinering och kontakt med sjukvården. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ARBETE FÖR ATT FRÄMJA HÄLSAN HOS UNGDOMAR MED ÖVERVIKT OCH FETMA En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linus Guidetti; Mai Vinh Peter; [2023-06-28]
  Nyckelord :skola; sjuksköterska; fetma; övervikt; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett stigande världsfenomen som medför allvarliga sjukdomar och ohälsa för den friska individen. Den kraftigt ökande förekomsten av övervikt och fetma bland ungdomar är ett problem i Sverige såväl som i resterande delar av världen. Sjuksköterskan har som plikt att främja hälsan i befolkningen. LÄS MER

 4. 4. ”Kommunikation är komplicerat!” Tre elevhälsoteams upplevelser av kommunikation och samverkan med arbetslag i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Engkvist; Maria Lepp; [2023-03-24]
  Nyckelord :kommunikation; samverkan; elevhälsoteam; livsvärldsfenomenologi; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Elevhälsoteamen ska arbeta tätt med arbetslagen på skolorna och har ett övergripande ansvar för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tyvärr går mycket av tiden åt till åtgärdande insatser. LÄS MER

 5. 5. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER