Sökning: "hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbete.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. “BÖCKERNA ÄR BIBLIOTERAPEUTISKA I SIG” : En intervjustudie om det hälsofrämjande arbetet vid biblioteken som utförs genom biblioterapeutiska metoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Stenberg; Lina Forssell; [2022]
  Nyckelord :Biblioterapi; litteraturterapi; terapi; bibliotekarier; bibliotek; yrkesroll; yrkesidentitet; litteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att utforska det hälsofrämjande arbetet vid bibliotek som genomförs genom biblioterapeutiska metoder. Vi har utgått från följande treforskningsfrågor: 1. Vilka former av biblioterapeutiskt arbete har respondenterna erfarenheter av? 2. LÄS MER

 3. 3. Synliggörandet av elevhälsoarbetet i gymnasieskolors verksamhetsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Zetterqvist; [2022]
  Nyckelord :Elevhälsoarbete; Skolutveckling; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att granska tio gymnasieskolors verksamhetsplaner och prioriterade utvecklingsmål för året 2021. Målet med studien är att uppmärksamma och titta närmare på hur elevhälsoarbete och elevhälsans professioner lyfts fram i verksamhetsplanerna. LÄS MER

 4. 4. Faktorer inom sjuksköterskans arbetsområde som påverkar patientsäkerheten på sjukhus : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Vickström; Frida Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Tidsbrist; Utbrändhet; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll innebär ett arbete med både hälsofrämjande och preventionssyfte. Det innehåller också en mängd etiska val och prioriteringar i arbetet som kan omfatta konsekvenser vid fel beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER