Sökning: "hälsofrämjande arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbetsplats.

 1. 1. HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP, UNDER VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR? - En studie om chefers upplevelser kring förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap i en mellanstor kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karolina Hvegholm; [2019-08-23]
  Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; hälsofrämjande arbetsplats; KASAM; jobb-krav-resursmodellen; organisatoriska förutsättningar; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser chefer från vård- ochomsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen i en mellanstor kommun iSverige har kring förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskapefter att ha deltagit i en utbildning i hälsofrämjande ledarskap.Frågeställningarna syftar till att både besvara chefernas upplevelser kringförutsättningar samt vilka skillnader som finns gällande upplevelserna kringförutsättningar mellan de två förvaltningarna. LÄS MER

 2. 2. Frisknärvarons paradigm : En studie om bakomliggande orsaker till korttidssjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mathilda Elfvendahl; Linda Svedin; [2019]
  Nyckelord :Frisknärvaro; Hållbar arbetsplats; Hållbar hälsa; Psykosocial arbetsmiljö; Riskfaktorer; Sjukfrånvaro; Stress i arbetslivet;

  Sammanfattning : Denna undersöknings uppdragsgivare, som valt att vara anonym, har under en längre tid haft problem med hög korttidssjukfrånvaro vilket har lett till höga omkostnader. Organisationen har sedan en tid tillbaka haft ett pågående hälsofrämjande arbete för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen, men det har funnits en önskan om att ta in utomstående perspektiv för att vidare kunna arbeta med frågan på ett utvecklande sätt. LÄS MER

 3. 3. HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING: EN KVALITATIV STUDIE OM FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR FORTSATT ANSTÄLLNING FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING FRÅN PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Andersén; Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Strategier; Arbetsplats; Återhämtning; Mental illness; Strategies; Workplace; Recovery;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund Många individer som är i återhämtning från psykisk ohälsa har en anställning, men få studier fokuserar på hur individerna bibehåller sin anställning utan återfall i psykisk ohälsa. Syftet med studien är att undersöka hur individer i återhämtning från psykisk ohälsa hanterar en anställning. LÄS MER

 4. 4. Friskfaktorer på en sjuk arbetsplats : Betydelsen av KASAM och arbetsresurser för hälsan bland anställda inom sjukvården

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mattias Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :occupational health; health-care; job resources; psychosocial work environment; sense of coherence;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en arbetsplats där anställda dagligen ställs inför fysiska och psykiska påfrestningar. Då det inte är möjligt att eliminera alla riskfaktorer krävs istället en motståndskraft. LÄS MER

 5. 5. Hälsopromotion i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jhon Arboleda; [2019]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsa; Empowerment; Känsla av sammanhang; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to research how employees perceive health promoting work in the organization. The data collection chosen for the study was semi structure interviews, ten employees were selected at random. LÄS MER