Sökning: "hälsofrämjande design"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande design.

 1. 1. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters resonemang kring preventiva och hälsofrämjande insatser för äldre samt hur dessa kommuniceras inom och mellan vårdnivåer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linnea Körlof; [2021]
  Nyckelord :Occupational theraphy; elderly; healthpromotion; healthprevention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters resonemang kring preventiva och hälsofrämjande insatser för äldre och deras erfarenheter av hur dessa insatser uppmärksammas och kommuniceras inom och mellan olika vårdnivåer. För att besvara syftet har fokusgruppmetod använts för datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos personer med epilepsi : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Fredriksson; Michelle Remberger; [2021]
  Nyckelord :Depression; Epilepsy; KASAM; Patient; Quality of life; Depression; Epilepsi; KASAM; Livskvalitet; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund  Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom som påverkar det vardagliga livet för de drabbade. Sjukdomen innebär att kända stimuli eller oprovocerade situationer kan leda till plötsliga epileptiska anfall. Generellt delas epilepsi in i tre olika kategorier, generaliserade anfall, fokala anfall och spasm. LÄS MER

 4. 4. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med stresshantering hos patienter med hypertoni : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Söder; Jeanette Wegersjö; [2020]
  Nyckelord :Hypertonimottagning; Hälsofrämjande arbete; Primärvård; Primärvårdssköterska; Stresshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvårdssköterskor har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande. Hypertoni kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och drabbar en stor del av befolkningen i världen. I Sverige upplever allt fler människor stress. Studier visar på att det finns ett samband mellan förekomsten av stress och hypertoni. LÄS MER